X

За ваш уређај је
доступна апликација

latinica  ћирилица
07/12/2017 |  08:11 | Извор: РТРС

Најчешћа ријеч изговорена у сну је "не"

Мно­ги се при­бо­ја­ва­ју при­ча­ња у сну због то­га што би на тај на­чин мо­гли да от­кри­ју до­бро са­кри­ве­ну тај­ну.
Спавање - Фото: архив
СпавањеФото: архив

Ме­ђу­тим, пре­ма пи­са­њу "Гар­ди­ја­на", фран­цу­ско ис­тра­жи­ва­ње спро­ве­де­но на ве­ли­ком бро­ју во­лон­те­ра по­ка­за­ло је да за то има са­мо ма­ло бо­ја­зни: нај­че­шћа реч ко­ју из­го­ва­ра­мо у сну је "не", док за њом слије­де – псов­ке.

Ис­пи­ти­ва­ње је по­ка­за­ло да му­шкар­ци да­ле­ко че­шће го­во­ре док спа­ва­ју од же­на.

"При­ча­ње у сну је је­дан од по­ре­ме­ћа­ја, по­пут ше­та­ња то­ком спа­ва­ња. Пре­ма мом ис­ку­ству, по­ве­за­но је са пре­те­ра­ном сти­му­ла­ци­јом нер­вног си­сте­ма до ко­је нај­че­шће до­ла­зи због пре­ко­мер­не упо­тре­бе ра­зних уре­ђа­ја по­пут мо­бил­ног те­ле­фо­на не­по­сред­но пре спа­ва­ња, али и уче­ста­лог узи­ма­ња ко­фе­и­на", ка­же др Не­ри­на Ра­мла­кан, струч­њак за по­ре­ме­ћа­је сна.

Извор: Политика