Закон о Јавном РТВ Систему БиХ

На основу члана IV. 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине на 57. сједници Представничког дома, одржаној 17. маја 2005.године, и 47. сједници Дома народа, одржаној 5. октобра 2005. године, усвојила је

 

ЗАКОН О ЈАВНОМ РАДИОТЕЛЕВИЗИЈСКОМ СИСТЕМУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

Члан 1.
(Предмет Закона)

(1) Овим законом уређују се Јавни радиотелевизијски систем у Босни и Херцеговини (у даљњем тексту: ЈРТС Босне и Херцеговине) и односи три јавна РТВ сервиса и заједничког правног субјекта унутар тог система, као и његова дјелатност и организација.

(2) У оквиру ЈРТС Босне и Херцеговине реализираће се принципи и обавезе предвиђени овим законом и другим важећим законима у области јавног емитовања.

 

Члан 2.
(Дефиниције)

У смислу овог закона:

маркетиншко оглашавање је сваки плаћени, слично надокнађени или самопромотивни јавни оглас, укључујући спонзорисање, у сврху промоције продаје, куповине или изнајмљивања производа или услуга, промоције идеје или циља, или узроковања неког другог жељеног ефекта од оглашивача или самог сервиса;

нетоприход од маркетиншког оглашавања је укупан приход остварен на основу продаје радио, телевизијског и мултимедијалног маркетиншког оглашавања, умањен за договорену провизију која припада корпорацији у оквиру које се налази продајна кућа;

јавни РТВ сервис је физичко или правно лице с уредничком одговорношћу за припрему услуге радио, телевизијског и мултимедијалног програма намијењеног емитовању за јавност или преносу програма за трећа лица у смислу Закона;

европски програми су креативни програми чију производњу или копродукцију воде европска физичка или правна лица;

спонзорисање је учешће физичког или правног лица које није укључено у активности емитовања или у производњу аудиовизуелних дјела, у директном или индиректном финансирању програма, у сврху промоције њиховог имена, заштитног знака, дјелатности или достигнућа;

емитовање је почетна емисија путем земаљског, кабловског или сателитског предајника, у кодираном или декодираном облику, радио или телевизијске услуге намијењене јавности;

виртуелно маркетиншко оглашавање је употреба електронских система који дјелимично мијењају телевизијски сигнал, тако што се у телевизијску слику додаје маркетиншки оглас који у стварности не постоји на мјесту с којег се сигнал преноси;

реемитовање је временски одгођена емисија путем земаљског, кабловског и сателитског предајника, у кодираном или декодираном облику, радио или телевизијске услуге намијењене јавности;

телесхоппинг значи телесхоппинг спотове којима се путем емисије телевизијских сигнала обавља продаја одређених производа, набавка робе или услуга, некретнина, права и обавеза уз одређену накнаду;

РТВ такса је такса за посједовање радио или ТВ пријемника у домаћинству и код правног лица;

дозвола Система обухвата појединачне дозволе три јавна РТВ сервиса.

 

Члан 3.
(Опште одредбе)

(1) Систем јавног емитовања у Босни и Херцеговини чине:

а) Радио-телевизија Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: БХРТ) као Јавни РТВ сервис Босне и Херцеговине;

б) Радио-телевизија Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: РТФБиХ) као Јавни РТВ сервис Федерације Босне и Херцеговине;

ц) Радио-телевизија Републике Српске (у даљњем тексту: РТРС) као Јавни РТВ сервис Републике Српске;

д) Корпорација јавних РТВ сервиса БиХ (у даљњем тексту : Корпорација).

(2) Закони о БХРТ, РТРС и РТФБиХ биће усклађени с одредбама овог закона;

(3) Промет робе и услуга између чланова система не подлијеже порезу на промет.

 

Члан 4.
(Самосталност јавних РТВ сервиса)

Јавни РТВ сервиси самостални су у обављању дјелатности, имају уређивачку независност и институционалну аутономију, нарочито у областима као што су:

а) утврђивање програмске схеме;

б) концепција и продукција програма;

ц) уређивање и презентовање вијести и информативног програма;

д) управљање и располагање имовином;

е) запошљавање, права и обавезе запослених;

ф) уређивање дјелатности и унутрашње организације;

г) припрема и извршење буџета;

х) преговори, припреме и потписивање правних аката у вези с функционисањем сервиса;

и) представљање јавних РТВ сервиса у правним поступцима;

ј) куповина, изнајмљивање, продаја и кориштење робе и услуга.

 

Члан 5.
(Задатак јавних РТВ сервиса)

Основни задатак јавних РТВ сервиса јесте да пласманом разноврсних и вјеродостојних информација истинито информишу јавност о политичким, привредним, социјалним, здравственим, културним, образовним, научним, религијским, еколошким, спортским и другим догађајима, подстичу демократске процесе, осигурају одговарајућу заступљеност непристрасних вијести и програма о актуелним дешавањима, у ударно и у друго вријеме, информативног, културно-умјетничког, образовног, дјечијег, спортског и забавног програма, те да програми највишег квалитета буду доступни јавности у Босни и Херцеговини.

 

Члан 6.
(Односи унутар ЈРТС Босне и Херцеговине)

(1) Односи између јавних РТВ сервиса регулишу се овим законом.

(2) Јавни РТВ сервиси обавезни су регистровати Корпорацију на државном нивоу.

(3) Корпорација у име сва три јавна РТВ сервиса:

а) продаје телевизијске, радио и мултимедијалне огласе;

б) развија и координира правну регулативу и пружање правних услуга јавним РТВ сервисима;

ц) промовише и координира технички развој и увођење нових технологија;

д) осигурава заједничко коришћење техничких, финансијских и кадровских потенцијала;

е) израђује стратегију за мултимедијалне услуге јавних РТВ сервиса;

ф) омогућава заједничко коришћење и управљање архивском грађом, у складу с програмским потребама јавних РТВ сервиса, и продају њиховог коришћења трећим странама у име јавних РТВ сервиса. Приход од продаје архивске грађе припада јавним РТВ сервисима;

г) остварује интерне и вањске комуникације;

х) набавља стране програме;

и) остварује међународне везе;

ј) пружа административну и другу помоћ управним органима;

к) наручује испитивање јавног мнијења и медијског тржишта;

л) продаје телевизијске, радио и мултимедијалне маркетиншке услуге;

м) координира ресурсима за прикупљање садржаја за информативне емисије, укључујући регионалне информативно-техничке центре;

н) координира политику и стратегију у управљању људским потенцијалима јавних РТВ сервиса;

о) координира пословне и развојне планове, финансијско пословање и поступке унутрашње ревизије;

п) омогућава заједничку годишњу финансијску ревизију;

р) пружа услуге преноса за јавне РТВ сервисе;

с) координира коришћење и управљање техничким ресурсима, имовином и инфраструктуром информационе технологије.

 

Члан 7.
(Одбор ЈРТС Босне и Херцеговине)

(1) Овим законом успоставља се Одбор ЈРТС Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Одбор Система). Ради рационалнијег и ефикаснијег функционисања ЈРТС Босне и Херцеговине подстиче и усмјерава извршење обавеза из члана 6. овог закона путем Корпорације.

(2) Одбор Система има 12 чланова. Одбор Система чине сви чланови управних одбора јавних РТВ сервиса (по четири члана из сваког јавног РТВ сервиса), који су чланови Одбора по службеној дужности.

(3) Одбором Система предсједава предсједавајући Управног одбора Јавног радиотелевизијског сервиса Босне и Херцеговине.

(4) Јавни РТВ сервиси подједнако ће обезбиједити средства за финансирање рада Одбора Система.

 

Члан 8.
(Надлежност Одбора Система)

(1) Одбор Система има сљедеће надлежности у погледу ЈРТС Босне и Херцеговине:

а) утврђује усаглашен приједлог РТВ таксе,

б) прати наплату РТВ таксе,

ц) доноси програмски кодекс за цијели систем, укључујући и заштиту језика, писма, културе и традиције народа и народности Босне и Херцеговине, у складу с Уставом Босне и Херцеговине,

д) координира усклађивање програмских схема путем сарадње управних органа и руководстава јавних РТВ сервиса,

е) координира између јавних РТВ сервиса у систему,

ф) остварује координацију о свим осталим питањима из члана 6. овог закона.

(2) Одбор Система има улогу надзорног органа Корпорације и, уз остало, има сљедеће надлежности и дужности у погледу заједничког правног субјекта - Корпорације:

а) именује и разрјешава генералног директора Корпорације;

б) одобрава именовање лица која су директно одговорна генералном директору Корпорације;

ц) усваја Статут Корпорације;

д) одобрава стратегију и политику пословања Корпорације у складу с овим законом и дозволом Система;

е) обезбјеђује извршење важећих услова дозволе коју је издала Регулаторна агенција за комуникације БиХ (у даљњем тексту: Регулаторна агенција);

ф) одобрава расходе диспозиције и инвестиције у складу са Статутом;

г) одобрава годишњи финансијски план и буџет Корпорације;

х) усваја извјештај о финансијском пословању;

и) ради у најбољем интересу Корпорације када као надзорни орган Корпорације доноси одлуке.

(3) Одбор Система може пуноважно одлучивати ако сједници присуствује најмање седам чланова (кворум) из сва три јавна РТВ сервиса. Одбор Система одлуке доноси већином гласова присутних чланова. У случају истог броја гласова, одлучујући је глас предсједавајућег Одбора Система.

(4) Одбор Система састаје се најмање једном мјесечно, мијењајући мјесто одржавања сједница између сједишта јавних РТВ сервиса.

 

Члан 9.
(Фреквенције)

(1) Регулаторна агенција додјељује фреквенције јавним РТВ сервисима за једну ТВ и двије радиостанице за цијелу територију Босне и Херцеговине, двије ТВ станице и двије радиостанице за подручје одређеног ентитета по цијенама које утврди Регулаторна агенција. Додијељене фреквенције морају бити довољне да би се осигурало да што већи број становника Босне и Херцеговине може имати несметан пријем програма БХРТ, да што већи број становника у Федерацији Босне и Херцеговине може имати несметан пријем програма РТФБиХ, те да што већи број становника у Републици Српској може имати несметан пријем програма РТРС-а, у мјери у којој је то практично изводљиво.

(2) Савјет министара БиХ има право да покрене процедуру за оснивање новог РТВ канала унутар Система након консултација с Регулаторном агенцијом и Одбором Система. Савјет министара БиХ размотриће иницијативе након израде независне, транспарентне и опсежне анализе која обухвата програм, спектар, техничке, финансијске и друге информације којима се оправдава оснивање новог канала.

 

Члан 10.
(Дозвола)

(1) Регулаторна агенција издаће дозволе којима ће омогућити јавним РТВ сервисима да дјелују у складу с овим законом. Јавни РТВ сервиси неће почети радити прије него што им Регулаторна агенција изда дозволу.

(2) Регулаторна агенција утврђује посебне и комплементарне дозволе за јавне РТВ сервисе у складу с чланом 9., које чине дозволу Система (у даљњем тексту: за Систем дозвола Система, за појединачне јавне РТВ сервисе дозвола).

(3) Свака дозвола Система издаје се на период од пет година и подлијеже свим санкцијама за кршење услова, појединачних дозвола и дозволе Система од јавних РТВ сервиса.

(4) Дозволом Система утврђује се комплементарни сет обавеза за три јавна РТВ сервиса и обухвата сљедеће:

а) покривеност преносом и фреквентне опсеге за јавне РТВ сервисе;

б) конкретне програмске оквире за сваку услугу коју пружају јавни РТВ сервиси, који су неопходни да би се испоштовали програмски принципи;

ц) рокове за неопходне програмске планове и друге извјештаје и информације које Регулаторна агенција може тражити;

д) податке о додатним кодексима и смјерницама Регулаторне агенције, које се конкретно примјењују за јавне РТВ сервисе;

е) дозвола Система, такође, прецизира санкције за кршење услова из дозволе Система.

 

Члан 11.
(Начини преноса програма)

(1) Јавни РТВ сервиси имају право да преносе програм преко земаљске мреже, сателита, кабла, Интернета или других техничких средстава. Они могу пружати услуге телетекста и укључити се у свако ново поље одашиљачке технологије или сервиса у најширем смислу ријечи.

(2) Без обзира на метод преноса програма, јавни РТВ сервиси морају обезбиједити да њихове радио и телевизијске услуге буду доступне аудиторију, као што је наведено у дозволи Система и у члану 9. овог закона.

 

Члан 12.
(Корпорација )

(1) Корпорација је заједничка управљачка структура између јавних РТВ сервиса с истим правима и обавезама према сва три јавна РТВ сервиса ( БХРТ, РТРС и РТФБиХ );

(2) Три јавна РТВ сервиса овим законом успостављају Корпорацију.

(3) Корпорација има обавезу да уводи нове технологије, у договору са сва три јавна РТВ сервиса.

(4) Корпорација има организационе јединице у Сарајеву, Бањој Луци и Мостару.

 

Члан 13.
(Циљеви, дјелатност и сједиште)

(1) Овим законом оснива се Корпорација.

(2) Корпорација је одговорна за:

а) рад преносне мреже, њено управљање и одржавање;

б) међународно представљање јавних РТВ сервиса;

ц) права у вези са страним програмом;

д) руковођење имовином и техничким ресурсима у складу с чланом 8. став (3) овог закона;

е) руковођење оглашавањем - продајном кућом;

ф) усклађивање система, политике и процедуре између три јавна РТВ сервиса, као што је дефинисано чланом 6. овог закона;

(3) Сједиште Корпорације је у сједишту БХРТ.

(4) Органи Корпорације су Пословодни одбор и Управни одбор.

(5) Одбор Система истовремено је и Управни одбор Корпорације.

(6) Радом Корпорације руководи генерални директор и директори сектора Корпорације. Генерални директор и директори сектора Корпорације заједно чине Пословодни одбор Корпорације.

 

Члан 14.
(Финансирање)

(1) Трошкове Корпорације као правног субјекта подмирују јавни РТВ сервиси, на основу коришћења дефинисаног уговором. Корпорација може остварити додатни приход и из других извора, као што су ефикасно коришћење емисионе инфраструктуре и њено комерцијално изнајмљивање, у складу са Статутом.

(2) Ради ефикасног планирања ресурса, у припреми годишњег буџета морају се утврдити минимално очекивано коришћење корпорацијских ресурса, опреме и услуга од сва три јавна РТВ сервиса за предстојећу годину, као и договорени трошкови у вези с тим, како то утврде генерални директори јавних РТВ сервиса с генералним директором Корпорације.

(3) Ако јавни РТВ сервиси имају додатне захтјеве према Корпорацији, онда се та питања регулишу додатним уговором о пружању услуга и према одговарајућим цијенама на мјесечној основи. Трошкови продаје маркетиншког оглашавања подмирују се задржавањем фиксних процената од укупног прихода који продајна кућа у оквиру Корпорације оствари за јавне РТВ сервисе по основу маркетиншког оглашавања.

(4) Након што Одбор Система усвоји буџет , јавни РТВ сервиси без кашњења и посредовања преносе договорени мјесечни допринос Корпорацији.

(5) Генерални директор Корпорације припрема финансијски план за наредну годину који доставља Одбору Система најкасније до 1. новембра текуће године.

(6) Генерални директор Корпорације доставља извјештај о пословању за претходну годину Одбору Система најкасније до 28. фебруара сваке године.

(7) У свакој финансијској години Корпорација мора обеѕбиједити да укупни расходи буду покривени укупним приходима.

 

Члан 15.
(Генерални директор)

(1) Надлежности генералног директора су сљедеће:

а) руководи радом Корпорације;

б) одговара за законитост рада;

ц) одговара за спровођење одлука Одбора Система;

д) одговара за развојну стратегију и политику пословања;

е) успоставља сарадњу и координацију с генералним директорима јавних РТВ сервиса;

ф) одобрава расходе, диспозиције или инвестиције у складу са Статутом;

г) закључује споразуме и уговоре у складу са Статутом;

х) осигурава израду годишњег финансијског плана и буџета у сарадњи с генералним директорима јавних РТВ сервиса;

и) запошљава и руководи Пословодним одбором у складу са Статутом и осталим опшим актима Корпорације;

ј) одговара за испуњење важећих услова "дозволе Система";

к) договара годишњу пословну ревизију Корпорације од независне ревизорске институције;

л) генералног директора именује Одбор Система на основу јавног конкурса на начин одређен чланом 8. овог закона;

љ) мандат генералног директора траје пет година и може се обновити само једном;

м) генерални директор мора бити лице које је држављанин БиХ и испуњава услове предвиђене Статутом;

н) предсједник Одбора Система и директор Корпорације не могу бити из истог конститутивног народа;

њ) генерални директор утврдиће организацију Корпорације, којом се омогућава ефикасно извршење функције и одговорности Корпорације, како је утврђено овим законом.

(2) Генерални директор не може обављати никакву извршну, законодавну или судску функцију ни на једном нивоу власти у Босни и Херцеговини и не може бити власник, односно сувласник предузећа која обављају дјелатност радио или телевизијског емитовања, нити на други начин бити ангажован у некој дјелатности која може довести до сукоба интереса.

 

Члан 16.
(Правила Регулаторне агенције)

Јавни РТВ сервиси дужни су поштивати правила и прописе Регулаторне агенције, ако они нису у супротности с овим законом. Јавни РТВ сервиси подлијежу свим постојећим санкцијама за неиспуњавање правила и прописа Регулаторне агенције, осим суспензије и гашења. Регулаторна агенција од јавних РТВ сервиса наплаћује одговарајућу административну накнаду на име трошкова издавања дозволе, у складу с важећим прописима.

 

Члан 17.
(Такса за посједовање пријемника)

(1) Свако домаћинство и правно лице на територији Босне и Херцеговине који посједују радио или телевизијски пријемник дужни су плаћати мјесечну таксу за посједовање тог пријемника (у даљњем тексту: РТВ такса) под условима одређеним овим законом.

(2) Приход од РТВ таксе може се користити само за финансирање основне дјелатности јавних РТВ сервиса.

(3) Приход од РТВ таксе не подлијеже пореским обавезама.

 

Члан 17а.
(Ослобађање од обавезе РТВ таксе за слијепа и глува лица)

(1) Од обавезе плаћања РТВ таксе из члана 17. став (1) овог закона ослобађају се власници пријемника који су трајно изгубили вид или слух и живе сами у  домаћинству или са стратељем.

(2) Право на ослобађање од обавезе плаћања РТВ таксе из члана 17. став (1) овог закона остварује се на основу потврде установе надлежне за послове пензионог и инвалидског осигурања.

(3) Савјет министара БиХ дужан је да у буџету институција Босне и Херцеговиине обезбиједи средства  у висини износа умањених прихода Јавног РТВ система БиХ насталих због ослобађања плаћања РТВ таксе власника пријемника из става (1) овог члана. Средства за накнаду прихода Јавном РТВ систему БиХ уплаћиваће се на јединствени рачун у складу са чланом 23. став (1) овог закона.

 

Члан 18.
(Начин наплате)

(1) Начин наплате РТВ таксе одређује и успоставља Одбор Система.

(2) Организационе јединице задужене за таксу сва три јавна РТВ сервиса прате наплату РТВ таксе и о томе обавјештавају Одбор Система.

(3) Наплату РТВ таксе могу вршити јавни РТВ сервиси путем властитих служби или тај посао на уговорној основи повјерити другим правним лицима (јавна предузећа, агенције и сл.).

(4) БХРТ врши наплату РТВ таксе на подручју Брчко Дистрикта БиХ, РТФБиХ на подручју Федерације Босне и Херцеговине и РТРС на подручју Републике Српске. Наплаћена РТВ такса распоређује се у складу с чланом 23. овог закона.

(5) У свим уговорима, који се односе на прикупљање РТВ таксе из става 3. овог члана, сваки јавни РТВ сервис биће уговорна страна.

 

Члан 19.
(Претпоставка о посједовању)

(1) Сматра се да једно лице у сваком домаћинству и свако регистровано правно лице у Босни и Херцеговини имају радио или телевизијски пријемник.

(2) Претпоставка из става (1) овог члана може се оспорити писменом изјавом носиоца домаћинства, односно лица овлашћеног за заступање правног лица.

(3) Писмена изјава доставља се јавним РТВ сервисима и истовремено подразумијева пристанак да овлашћени представник јавних сервиса изврши непосредну контролу тачности навода из изјаве. У случају недозвољавања непосредне контроле, писмена изјава не производи правно дјеловање.

 

Члан 20.
(Број пријемника)

(1) Свако домаћинство дужно је плаћати РТВ таксу за само један пријемник без обзира на њихов укупан број у домаћинству. Само један члан домаћинства може бити евидентиран као обвезник плаћања РТВ таксе.

(2) Свако правно лице, осим оних наведених у ставу 3. овог члана, дужно је плаћати РТВ таксу за сваки пријемник који посједује.

(3) Јавне здравствене институције, јавне образовне институције, институције за социјалну помоћ, радиотелевизијске станице и правна лица која се баве производњом, сервисирањем, инсталацијом, продајом или изнајмљивањем радио или телевизијских пријемника плаћају једну таксу по институцији, продавници, односно пословници или испостави.

 

Члан 21.
(Обавеза пријављивања пријемника)

(1) Свако домаћинство или правно лице дужни су јавном РТВ сервису пријавити набавку радио или телевизијског пријемника, у року од 30 дана, ако се том набавком за њега ствара обавеза плаћања РТВ таксе утврђена овим законом.

(2) Сваки претплатник дужан је пријавити јавном РТВ сервису промјену адресе становања, односно сједишта правног лица.

(3) Обавеза плаћања РТВ таксе настаје од првог дана наредног мјесеца од дана набавке радио или телевизијског пријемника.

 

Члан 22.
(Висина РТВ таксе)

(1) Најкасније шест мјесеци прије датума истека важеће дозволе Система Регулаторна агенција разматра и Парламентарној скупштини БиХ доставља приједлог о износу РТВ таксе. Регулаторна агенција неће разматрати износ РТВ таксе више од једанпут сваких пет година, осим ако Одбор Система не доведе у питање износ РТВ таксе у складу са ставом 3. овог члана.

(2) Парламентарна скупштина БиХ одлучује о износу РТВ таксе у року од 30 дана од дана подношења приједлога Регулаторне агенције. Висина РТВ таксе из претходне године важи до ступања на снагу нове одлуке о РТВ такси.

(3) Одбор Система може доставити Регулаторној агенцији нови приједлог износа будуће РТВ таксе. Такав приједлог може доставити једанпут сваких пет година, осим у изузетној ситуацији која доводи у питање функционисање Система.

(4) Висина РТВ таксе биће усклађена сваке године са службеном стопом инфлације у Босни и Херцеговини.

 

Члан 23.
(Расподјела РТВ таксе)

(1) РТВ такса у Босни и Херцеговини наплаћује се на подручју ентитета и Брчко Дистрикта БиХ, с тим што се уплата врши на јединствени рачун.

(2) Укупни нетодоходак од продаје маркетиншког оглашавања такође се уплаћује на јединствени рачун.

(3) Чланови Одбора Система су повјериоци и извршиоци наведеног јединственог рачуна и одговорни су за надзор над поступком наплате.

(4) РТФБиХ припада 25% нетоприхода од маркетиншког оглашавања и 25% од укупног износа РТВ таксе наплаћене на територији Босне и Херцеговине.

(5) РТРС припада 25% нетоприхода од маркетиншког оглашавања и 25% од укупног износа РТВ таксе наплаћене на територији Босне и Херцеговине.

(6) БХРТ припада 50% нетоприхода од маркетиншког оглашавања и 50% од укупног износа РТВ таксе наплаћене на територији Босне и Херцеговине.

(7) Ови омјери расподјеле примјењују се без обзира на начин прикупљања.

(8) Организације које наплаћују РТВ таксу и врше маркетиншко оглашавање у име јавних РТВ сервиса дужне су уплатити наплаћени износ РТВ таксе и нетоприход од маркетиншког оглашавања на јединствени рачун без одгађања.

(9) Расподјела средстава јавним РТВ сервисима с јединственог рачуна вршиће се одмах.

 

Члан 24.
(Контрола наплате)

(1) Сваком јавном РТВ сервису мора бити омогућено да у сваком тренутку има директан увид у наплату и расподјелу РТВ таксе.

(2) Обавезна је годишња контрола наплате РТВ таксе од независне ревизорске институције, којом се утврђују износ и степен наплате, те правилност расподјеле прикупљених средстава.

 

Члан 25.
(Вјеродостојна исправа)

Рачуни или изводи из пословних књига јавних РТВ сервиса у односу на потраживања РТВ таксе представљају вјеродостојну исправу у смислу Закона о извршном поступку.

 

Члан 26.
(Програмски принципи)

(1) Програм јавних РТВ сервиса служи интересу јавности и мора бити у складу с професионалним стандардима, прописима и правилима Регулаторне агенције. Јавни РТВ сервиси дужни су обезбиједити разноврстан и избалансиран радијски и телевизијски програм, који испуњава високе етичке стандарде и стандарде квалитета, поштивања људског живота, достојанства и физичког интегритета личности, те промовисања демократских слобода, друштвене правде и међународног разумијевања и мира.

(2) Програм јавних РТВ сервиса укључује информације, културу, образовање, забаву и спорт.

(3) Програм јавних РТВ сервиса уважаваће националне, регионалне, традицијске, вјерске, културне, језичке и друге карактеристике конститутивних народа и свих грађана Босне и Херцеговине. Програм јавних РТВ сервиса такође ће афирмисати културне и друге потребе националних мањина у Босни и Херцеговини.

(4) Програми јавних РТВ сервиса уважаваће права конститутивних народа и осталих и биће уређивани равноправно на три службена језика и два писма.

(5) У производњи властитог програма и програма у копродукцији јавни РТВ сервиси осигураће равноправну заступљеност садржаја који одговарају традицијској баштини сва три народа и адекватну заступљеност осталих.

(6) Јавни РТВ сервиси производиће и уређивати програме у складу с највишим професионалним критеријима уз поштивање умјетничких и стваралачких слобода, независно од ставова државних органа, политичких странака и других интересних група.

(7) Јавни РТВ сервиси имају право да, у складу са својим уређивачким смјерницама, преносе сједнице или дијелове сједница парламената. Јавни РТВ сервиси имају обавезу да на други погодан начин информишу јавност о парламентарним активностима. У ту сврху јавни РТВ сервиси имају слободан приступ сједницама парламената.

(8) Јавни РТВ сервиси дужни су парламентима и јавности представити своје годишње планове програма и извјештаје о реализацији тих планова. Свако лице има право предати јавним РТВ сервисима приговоре и приједлоге који се односе на њихов програм.

(9) Једном годишње јавни РТВ сервиси Парламентарној скупштини БиХ, Парламенту ФБиХ, односно Народној скупштини РС-а доставиће извјештај о својим активностима, укључујући и финансијски извјештај заједно са извјештајем о ревизији финансијског пословања.

 

Члан 27.
(Остваривање програмских принципа)

(1) У остваривању основних програмских принципа јавни РТВ сервиси ће нарочито:

а) истинито, цјеловито, непристрасно и правовремено информисати јавност о политичким, економским, образовним, научним, религијским, културним, спортским и другим догађајима у земљи и свијету;

б) осигурати отворену и слободну расправу о питањима од јавног интереса, водећи рачуна о заступљености свих интереса и укуса;

ц) поштивати и подстицати плурализам политичких, религијских и других идеја;

д) сва политичка, економска, образовна, научна, религијска, културна и друга питања третирати непристрасно, омогућавајући равноправно сучељавање различитих гледишта с циљем јачања демократског духа, међусобног разумијевања и толеранције;

е) његовати и развијати све облике стваралаштва који доприносе развоју културе, умјетности и забаве;

ф) доприносити поштивању и промоцији основних људских права и слобода, демократских вриједности и институција, те унапређењу културе јавног дијалога;

г) поштивати приватност, достојанство, углед и част човјека и основна права других, а посебно дјеце и омладине;

х) јавни РТВ сервиси дужни су прилагодити праћење информативног, културног, образовног и забавног програма потребама лица оштећеног слуха и других лица с посебним потребама.

(2) Вијести морају бити непристрасне, независне и тачне. Прије објављивања, с разумном пажњом, зависно од околности, морају се провјерити садржај, поријекло и истинитост информативног материјала предвиђеног за вијести. Коментари морају бити на јасан начин одвојени од вијести.

 

Члан 28.
(Програмске забране)

(1) У програмима је забрањено:

а) подстицати и ширити националну, расну или вјерску мржњу и нетрпељивост, антисемитизам и ксенофобију, те подстицати на дискриминацију и непријатељство према појединцима или групама због њиховог поријекла, боје коже, политичког увјерења, религије, здравственог стања, спола, сексуалних или других одређења или особина.

б) објављивати прилоге неморалног садржаја.

ц) објављивати прилоге порнографског садржаја.

д) на било који начин подстицати и величати насиље и криминал, те подстицати грађане, а посебно дјецу и омладину, на употребу дуванских производа, алкохола или дроге.

е) без знања гледалаца, односно слушалаца, употребом неког техничког средства преносити одређене поруке или утицати на гледаоце, односно слушаоце, а да они тога нису свјесни.

ф) емитовати у програмској схеми програмски садржај који очигледно штети физичком, душевном или моралном развоју дјеце и омладине када ће га они, због времена преноса, вјероватно гледати. Емитовање таквог садржаја мора бити најављено јасним упозорењем. Забрањено је емитовање програма који могу озбиљно угрозити физички, ментални или морални развој малољетника, посебно програма који садржавају порнографију и непотребно насиље.

(2) Јавни РТВ сервиси неће кршити опште културне стандарде пристојности и уљудности у свом програмском садржају и терминима емитовања, а посебну пажњу посветиће заштити психофизичког развоја дјеце.

(3) Јавни РТВ сервиси не смију емитовати било какав материјал за који знају да је лажан, или су могли утврдити да је лажан на основу здравог разума или рутинском провјером, или постоји оправдана основа за претпоставку да је лажан.

 

Члан 29.
(Заступљеност програма)

(1) Јавни РТВ сервиси осигураће, гдје год је то могуће и користећи одговарајућа средства, да станице резервишу већину свог времена у етеру за европске садржаје, не рачунајући вријеме одређено за вијести, спортске догађаје, забаву, оглашавање и услуге телетекста и телесхоппинга.

(2) Јавни РТВ сервиси резервираће најмање 40% времена емитовања за домаћи програм свих жанрова, осим вијести и спортског програма.

(3) Најмање 10% од времена емитовања, изузимајући информативне емисије, спортски програм и маркетиншке огласе, јавни РТВ сервиси морају наручити од независних продуцената и/или комерцијалних радиотелевизијских станица.

(4) Проценте из ст. (2) и (3) овог члана јавни РТВ сервиси дужни су достићи у року од двије године од дана ступања на снагу овог закона.

(5) Продукција програма свих жанрова за БХРТ биће једнако распоређена између три организационе јединице.

 

Члан 30.
(Принципи маркетиншког оглашавања)

(1) Маркетиншки оглас мора бити јасно препознатљив као такав и уочљиво одвојен од других програмских садржаја путем визуелних и акустичних садржаја.

(2) Лице или организација који врше маркетиншко оглашавање не могу утицати на концепт програма, садржај или уређивачку политику јавних РТВ сервиса.

(3) Јавни РТВ сервиси имају право одбити емитовање маркетиншког огласа чији је садржај противан програмским принципима утврђеним овим законом, те другим правилима и прописима за јавно оглашавање.

(4) Лица која редовно презентују вијести и информативне програме не могу учествовати у процесу припреме, производње и емитовања маркетиншког огласа.

(5) Прикривено и индиректно маркетиншко оглашавање није дозвољено.

(6) Телевизијско рекламирање и телесхоппинг неће:

а) угрожавати поштивање људског дигнитета,

б) садржавати дискриминацију на основу расе, спола и националности,

ц) бити увредљиви за религију и политичка увјерења,

д) подстицати радње које могу угрозити здравље и сигурност,

е) подстицати радње које могу угрозити заштиту околине.

(7) Телевизијско рекламирање не смије бити узрок моралне и физичке штете за малољетнике и не смије директно подстицати малољетнике да купују производе и услуге искориштавајући њихово неискуство и лаковјерност.

(8) Телевизијско рекламирање и телесхоппинг алкохолних пића не смије бити директно усмјерено на малољетнике, не смије стварати утисак да конзумирање побољшава физичке активности, да доприноси социјалном и сексуалном успјеху, рјешавању личних проблема или да има љековита својства.

 

Члан 31.
(Трајање маркетиншког оглашавања)

(1) Трајање маркетиншког огласа и других плаћених порука, као и њихова редистрибуција у ударном термину, не може бити дуже од трајања које је одредило Вијеће Регулаторне агенције.

(2) Ударни термин за јавне РТВ сервисе је вријеме између 17.30 и 22.30 сати.

(3) Регулаторна агенција ће, у оквиру својих надлежности, утврдити дужину рекламног простора и одредити правилан третман корисника дозвола у комплетном сектору емитовања.

(4) Вијеће Регулаторне агенције одредиће максимални и минимални омјер трајања емитованог дневног оглашавања и телесхоппинга у складу с европским стандардима, водећи рачуна о конкурентности (финансијској одрживости) јавних РТВ сервиса на тржишту.

 

Члан 32.
(Оглашавање у изборној кампањи)

(1) Није дозвољено емитовање пропагандних порука политичких странака и кандидата, изузев у периодима трајања званичне предизборне кампање у складу с Изборним законом Босне и Херцеговине и према прописима и правилима Изборне комисије БиХ.

(2) У току предизборне кампање јавни РТВ сервиси дужни су омогућити политичким странкама и кандидатима да представе своје изборне програме под истим условима. Радио и телевизија морају уступити дио свог програмског времена за презентацију кандидата, политичких странака и њихових програма без наплате трошкова.

 

Члан 33.
(Виртуелно маркетиншко оглашавање)

(1) Виртуелно маркетиншко оглашавање дозвољено је под условом да је организатор приредбе или догађаја дао претходну сагласност и да су телевизијски гледаоци обавијештени о виртуелном маркетиншком оглашавању у конкретном случају.

(2) Виртуелни маркетиншки оглас може се уметати само на мјестима која се иначе користе за маркетиншко оглашавање, али не смије бити уочљивији од маркетиншких огласа који се налазе на тим мјестима, нити се смије појављивати на лицима или на њиховој одјећи или опреми.

 

Члан 34.
(Спонзорисање)

(1) Забрањено је спонзорисање вијести и информативних програма.

(2) Сви спонзорисани програми морају бити јасно препознатљиви као такви.

(3) Забрањен је било какав утицај спонзора на садржај програма.

(4) Регулаторна агенција може забранити јавним РТВ сервисима да емитују спонзорисане програме ако не испуњавају правила и прописе из дозволе.

(5) Јавни РТВ сервиси не могу прихватити спонзорисање програма од компанија које се баве производњом или продајом цигарета и осталих дуванских производа.

(6) Јавни РТВ сервиси не могу прихватити спонзорисање програма од компанија које се баве производњом или продајом медицинских производа или средстава за лијечење, али могу промовисати име или имиџ компаније, не промовишући специфичности медицинских производа или третмана који су доступни само на основу љекарског рецепта.

 

Члан 35.
(Заштита интелектуалног власништва)

Јавни РТВ сервиси дужни су обезбиједити потпуну примјену закона којима се уређује заштита ауторских и сродних права и интелектуалног власништва и у томе се придржавати највиших међународних стандарда. Јавни РТВ сервиси обавезни су да, на име накнада ауторских и сродних права, одреде годишњи буџет.

 

Члан 36.
(Емитовање за трећа лица)

(1) Јавни РТВ сервиси ће, без одгађања и наплате, емитовати обавјештења органа власти чије је објављивање хитно, као што су обавјештења о опасности по живот и здравље, о угрожавању имовине, безбједности и јавног реда и мира.

(2) Јавни РТВ сервиси нису одговорни за садржај обавјештења из става (1) овог члана.

(3) Детаљи у вези с емитовањем за остала трећа лица утврђују се статутима јавних РТВ сервиса.

 

Члан 37.
(Право на одговор)

(1) Лица чијим је правним интересима нанесена штета, чији су част и углед повријеђени наводима емитованим у радио или телевизијском програму једног од јавних РТВ сервиса, имају право на одговор у року од 15 дана од дана емитовања.

(2) Одговор се подноси одговарајућем јавном сервису у писаној форми и сведен на чињенице. Одговор мора потписати заинтересована страна или њен заступник.

(3) Јавни РТВ сервиси имају право уклонити увредљиве или криминалне садржаје из одговора, придржавајући се садржајне цјелине одговора, те скратити или одбити објавити одговор ако није у вези с емитованим наводима.

(4) Ако се приговор односи на дневноинформативни програм, јавни РТВ сервиси дужни су бесплатно емитовати одговор најкасније у року од три дана од дана пријема приговора, на начин и у времену давања обавјештења на које се одговор односи. Ако се приговор односи на периодичне емисије, одговор се мора бесплатно емитовати у првој наредној емисији.

(5) Ако јавни РТВ сервис не објави одговор, или то не учини на одговарајући начин, лице из става (1) овог члана може у року од осам дана од дана истека рока за објављивање поднијети приговор управном одбору одговарајућег јавног РТВ сервиса.

(6) Ако подносилац приговора није задовољан одлуком управног одбора, има право тражити судску заштиту у парничном поступку у року од 15 дана од дана пријема писмене одлуке, односно у року од 30 дана од дана изјављивања приговора ако одлука није донесена или му није достављена.

(7) Јавни РТВ сервиси могу одбити да емитују одговор ако подносилац захтјева нема правни интерес за објављивање одговора или ако захтјев за одговор није поднесен правовремено.

(8) Јавни РТВ сервиси имају право да одбију емитовање приговора ако одговор прелази дужину оригиналног материјала, када није у вези с оригиналним материјалом и када се сматра да је противно праву заштићених трећих лица.

(9) Право на одговор доступно је само у оним случајевима у којима су нарушена права појединаца, укључујући она из Закона о клевети.

 

Члан 38.
(Исправке)

На захтјев за исправак погрешно наведених чињеница примјењује се исти поступак као код права на одговор.

 

Члан 39.
(Дужност чувања снимака)

(1) Јавни РТВ сервиси дужни су организовати чување и обраду свих аудиовизуелних снимака коришћених у програму.

(2) Снимци свих емисија морају се чувати најмање шест седмица од дана емитовања.

(3) У случају да Регулаторна агенција затражи снимак, или у случају покретања судског или другог спора, јавни РТВ сервиси дужни су чувати снимке за тражени период, односно до доношења коначне одлуке.

 

Члан 40.
(Повјерљивост извора)

(1) Загарантована је повјерљивост извора информације.

(2) Откривање извора информације и сазнатих чињеница новинару може наложити само суд, у случају када је то неопходно ради спречавања настанка тешких кривичних дјела.

 

Члан 41.
(Приступ и емитовање догађаја)

(1) Јавни РТВ сервиси имаће приступ јавним културним, спортским и другим догађајима ради информисања најшире јавности. Извјештај који се преноси без плаћања не смије трајати дуже него што је потребно да се јавност информише о догађају, у смислу вијести.

(2) Јавни РТВ сервиси имају право, у оквиру свог редовног информативног програма, бесплатно цитирати програме других сервиса ако је ријеч о догађајима из става (1) овог члана. Трајање цитата не смије бити дуже од 90 секунди а извор цитата мора бити јасно наведен.

(3) Право из става (2) овог члана, под истим условима, имају и све радиотелевизијске станице у односу на програм јавних РТВ сервиса.

 

Члан 42.
(Прелазне одредбе)

(1) Конститутивна сједница Одбора Система биће сазвана у року од 15 дана од дана именовања довољног броја чланова управних одбора јавних РТВ сервиса како би се формирао кворум Одбора Система. До успостављања Одбора Система и појединачних одбора јавних РТВ сервиса постојећи управни одбори обављаће своју функцију.

(2) Статут Корпорације одобрава Одбор Система у року од 30 дана од дана одржавања конститутивне сједнице.

(3) Корпорација ће бити регистрована према Закону о регистрацији правних лица која оснивају институције БиХ (Закон о регистрацији "Сл. гласник БиХ", 37/03) у року од 45 дана од дана одржавања конститутивне сједнице.

(4) У периоду важења прве дозволе Система РТВ таксу наплаћују оператери ТЕЛЕКОМ-а.

(5) Оператери ТЕЛЕКОМ-а при прикупљању РТВ таксе уложиће исте напоре као при наплаћивању властитих потраживања.

(6) Након успостављања Корпорације, сва радна мјеста биће отворена и попуњена правичним и транспарентним процесом запошљавања путем јавног огласа у сва три јавна РТВ сервиса.

Сви кандидати одабрани на нове позиције морају испуњавати услове из описа радних мјеста које доноси Управни одбор ЈРТС Босне и Херцеговине.

На правни положај запослених у Корпорацији, услове за закључење уговора о раду, плате и друга примања примјењују се општи прописи о раду и Статут.

(7) За вријеме трајања прве дозволе, јавни РТВ сервиси и Корпорација морају измирити све доспјеле обавезе, укључујући неисплаћене плате, порезе, доприносе у вези са запошљавањем и све доспјеле обавезе по основу комерцијалних и других зајмова, као и обавезе према добављачима.

(8) Образац за дистрибуцију прихода од маркетиншких огласа и РТВ таксе, што је прецизирано чланом 23. овог закона, почиње се примјењивати првог дана мјесеца који наступа након ступања на снагу овог закона.

 

Члан 43.
(Казнене одредбе)

(1) Физичком лицу које не испуни обавезе прописане ст.(1) и (2) члана 21. овог закона или које да лажну изјаву, користећи се правом из члана 19. став (2) овог закона, биће за прекршај изречена новчана казна у износу од 100 КМ до 300 КМ.

(2) Физичком лицу које не испуни обавезе прописане ст.(1) и (2) члана 21. овог закона или које да лажну изјаву, користећи се правом из члана 19. став (2) овог закона, биће за прекршај изречена новчана казна у износу од 1.000 КМ до 3.000 КМ, а одговорном лицу у том правном лицу новчана казна у износу од 200 КМ до 500 КМ.

(3) Физичком лицу које не испуни обавезу плаћања наведену у члану 20. став (1) овог закона биће, у прекршајном поступку, изречена новчана казна у износу од 100 КМ до 300 КМ.

(4) Правном лицу које не испуни обавезу плаћања наведену у члану 20. став (2) овог закона у прекршајном поступку биће изречена новчана казна у износу од 1.000 КМ до 3.000 КМ, а одговорном лицу у том правном лицу новчана казна у износу од 200 КМ до 5.000 КМ.

 

Члан 44.

Одговарајући закони и прописи на државном и ентитетском нивоу, који се односе на ЈРТС Босне и Херцеговине и јавне РТВ сервисе, морају се усагласити с одредбама овог закона у року од 60 дана од његовог ступања на снагу.

 

Члан 45.
(Ступање на снагу и објављивање)

Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику БиХ а биће објављен и у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта БиХ.

 

ПСБиХ број: 224/05

5. октобар 2005. године
Сарајево

 

Предсједавајући Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ
Никола Шпирић

 

Предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ
Мустафа Памук

 

захтјев за архивски материјал