Закон о Радио-Телевизији Републике Српске

Предмет Закона
Члан 1.

(1) Овим законом уређује се Јавни радио-телевизијски сервис Републике Српске (у даљем тексту: РТРС).

(2) На питања која нису уређена овим законом, а која се тичу регистрације, организације, пословања и дјелатности РТРС, примјењиваће се важећи прописи о јавним предузећима, предузећима, регистрацији пословних субјеката и други одговарајући прописи, уколико нису у супротности са овим законом или Законом о јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине.

 

Дефиниције
Члан 2.

У смислу овог закона:

"маркетинг оглашавање" значи сваки плаћени, слично надокнађени или само-промотивни јавни оглас, укључујући спонзорисање, у сврху промовисања, продаје, куповине или изнајмљивања производа или услуга, промовисање идеје или циља или узроковања неког другог жељеног ефекта од стране оглашивача или самог јавног сервиса;

"нето приход од маркетинг оглашавања" значи укупан приход остварен на основу продаје радио, тв и мултимедијалног маркетинг оглашавања, умањен за договорену провизију која припада корпорацији у оквиру које се налази продајна кућа;

"јавни РТВ сервис" је физичко или правно лице са уредничком одговорношћу за припрему услуге радио, телевизијског и мултимедијалног програма, намијењеног емитовању за јавност;

"европски програми" подразумијевају креативне програме чију производњу или копродукцију воде европска физичка или правна лица;

"спонзорство" значи учешће физичког или правног лица, које није укључено у активности емитовања или у производњу аудио-визуелних дјела, у директном или индиректном финансирању програма, у сврху промовисања имена, заштитног знака, дјелатности или достигнућа;

"емитовање" је почетна емисија путем земаљског, кабловског или сателитског предајника, у кодираном или декодираном облику, радио или телевизијске услуге намијењене јавности;

"виртуелно маркетинг оглашавање" значи употреба електронских система која дјелимично мијењају телевизијски сигнал тако што се у телевизијску слику додаје маркетинг оглас, који у стварности не постоји на мјесту са којег се сигнал преноси;

"реемитовање" је временски одложена емисија путем земаљског, кабловског и сателитског предајника, у кодираном или декодираном облику, радио или телевизијске услуге намијењене јавности;

"телесхопинг" представља телесхопинг спотове којима се путем емисије телевизијског сигнала врши продаја одређених производа, а чија је дужина трајања одређена начелима Европске конвенције о прекограничној телевизији;

"РТВ такса" је такса на посједовање радио или телевизијског пријемника у домаћинству и код правног лица;

"дозвола Система" представља појединачне дозволе три јавна сервиса чине дозволу система;

"Одбор система" је тијело које чине сви чланови управних одбора јавних РТВ сервиса како је предвиђено Законом о ЈРТВ систему Босне и Херцеговине ( у даљем тексту: ЈРТС Босне и Херцеговине).

 

Регистрација
Члан 3.

(1) Радио телевизија Републике Српске уписује се као јавно предузеће у судски регистар код надлежног суда. У судски регистар се уписују подаци у складу са прописима о регистрацији пословних субјеката у мјери у којој је то примјењиво на РТРС, а посебно:

а) фирма и сједиште;

б) дјелатност;

в) одговорност у унутрашњем правном промету;

г) одговорност у спољнотрговинском правном промету;

д) имена лица овлаштених за заступање.

 

Члан 4.

(1) Оснивач Радио телевизије Републике Српске је Република Српска.

(2) Права и обавезе према Радио телевизији Републике Српске вршиће Народна скупштина Републике Српске у складу са овим законом и Законом о јавном радиотелевизијском систему Босне и Херцеговине.

 

Назив предузећа и сједиште
Члан 5.

(1) Назив јавног предузећа је "Радио телевизија Републике Српске".

(2) Скраћени назив је РТРС.

(3) Сједиште РТРС је у Бањој Луци.

(4) Назив јавног предузећа "РТРС" и назив Јавног РТВ система ЈРТС Босне и Херцеговине мора се истакнути на згради у којој је сједиште РТРС, написани на језицима у службеној употреби у Босни и Херцеговини, ћирилицом и латиницом.

 

Правни статус
Члан 6.

(1) РТРС је правно лице и може у правном промету стицати права и преузимати обавезе, бити власник покретне и непокретне имовине, те бити странка у поступцима пред судовима, другим државним органима и тијелима с јавним овлаштењима.

(2) РТРС одговара за обавезе цјелокупном својом имовином.

 

Задатак РТРС
Члан 7.

Основни задатак и обавеза РТРС јесте да, пласманом разноврсних и вјеродостојних информација, истинито информише јавност о политичким, привредним, социјалним, здравственим, културним, образовним, научним, вјерским, еколошким, спортским и другим догађајима, подстиче демократске процесе, осигура одговарајућу заступљеност непристрасних вијести и програма о актуелним дешавањима, у ударно и у друго вријеме, информативног, културно-умјетничког, образовног, дјечијег, спортског и забавног програма, као и да програми највишег квалитета буду доступни јавности Републике Српске.

 

Самосталност
Члан 8.

(1) РТРС је самостална у обављању дјелатности, има уредничку независност и институционалну аутономију, нарочито у областима као што су:

а) Утврђивање програмске шеме;

б) Концепција и продукција програма;

в) Уређивање и презентација вијести и информативног програма;

г) Управљање и располагање имовином;

д) Запошљавање и права и обавезе запослених;

е) Уређивање дјелатности и унутрашње организације;

ж) Припрема и извршење буџета;

з) Преговори, припреме и потписивање правних аката везаних за функционисање РТРС;

и) Представљање у правним поступцима;

к) Куповина, изнајмљивање, продаја и кориштење роба и услуга.

 

ЈРТС Босне и Херцеговине
Члан 9.

Радио телевизија Републике Српске као јавни РТВ сервис Републике Српске чини дио Јавног радио-телевизијског система Босне и Херцеговине у којем се односи између јавних сервиса регулишу Законом о јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине.

 

Сарадња са другим емитерима
Члан 10.

РТРС остварује сарадњу и са другим емитерима како би осигурала производњу програма највишег квалитета и учинила га доступним јавности Републике Српске.

 

Регулативна агенција за комуникације
Члан 11.

РТРС је дужна поштивати правила и прописе Регулативне агенције за комуникације уколико она нису у супротности са Законом о јавном РТВ систему Босне и Херцеговине. РТРС подлијеже свим постојећим санкцијама за неиспуњавање правила и прописа Регулативне агенције, осим суспензије и гашења. Регулативна агенција од РТРС наплаћује одговарајућу административну накнаду на име трошкова издавања дозволе, у складу са важећим прописима.

 

Статут
Члан 12.

(1) РТРС има статут којим се утврђује унутрашња организација, овлаштења и начин одлучивања појединих органа и уређују друга питања од значаја за обављање дјелатности и пословање РТРС.

(2) РТРС има и друге опште акте у складу са законом и статутом.

(3) Статут РТРС објављује се у "Службеном гласнику Републике Српске".

 

Програмска начела
Члан 13.

(1) Програм РТРС служи интересу јавности и мора бити у складу са професионалним стандардима и прописима и правилима Регулативне агенције за комуникације. РТРС је дужна осигурати разноврстан и избалансиран радијски и телевизијски програм, који испуњава високе етичке стандарде и стандарде квалитета, поштивања људског живота, достојанства и физичког интегритета личности, и промовисања демократских слобода, друштвене правде и међународног разумијевања и мира.

(2) Програм РТРС укључује информације, културу, образовање, забаву и спорт.

(3) Програм РТРС ће уважавати националне, регионалне, традицијске, вјерске, културне, језичке и друге карактеристике конститутивних народа и свих грађана Босне и Херцеговине. Програм РТРС такођер ће афирмисати културне и друге потребе националних мањина у Босни и Херцеговини.

(4) Програм РТРС уважаваће уставна права конститутивних народа и грађана Босне и Херцеговине и осталих у Републици Српској, и биће уређивани равноправно на три службена језика и два писма.

(5) У производњи властитог програма и програма у копродукцији РТРС ће осигурати равноправну уставну заступљеност садржаја који одговарају традицијској баштини сва три народа и адекватну заступљеност сва три конститутивна народа и осталих.

(6) РТРС ће производити и уређивати програме у складу са највишим професионалним критеријима, уз поштивање умјетничких и стваралачких слобода, независно од ставова државних органа, политичких странака и других интересних група.

(7) РТРС има право, у складу са својим уређивачким смјерницама, преносити сједнице или дијелове сједница Народне скупштине РС односно РТРС има обавезу на други погодан начин информисати јавност о скупштинским активностима. У ту сврху, РТРС има слободан приступ сједницама Народне скупштине.

(8) РТРС је дужна представити Народној скупштини Републике Српске и јавности своје годишње планове програма и извјештаје о реализацији тих планова. Свако лице има право предати РТРС приговоре и приједлоге које се односе на њен програм.

(9) Једном годишње РТРС ће Народној скупштини Републике Српске доставити извјештај о својим активностима, укључујући и финансијски извјештај заједно са извјештајем о ревизији финансијског пословања.

 

Остваривање програмских начела
Члан 14.

(1) У остваривању темељних програмских начела, РТРС ће нарочито:

а) истинито, цјеловито, непристрасно и благовремено информисати јавност о политичким економским, образовним, научним, религијским, културним, спортским и другим догађајима у земљи и свијету;

б) осигурати отворену и слободну расправу о питањима од јавног интереса, водећи рачуна о заступљености свих интереса и укуса;

в) поштивати и подстицати плурализам политичких, религијских и других идеја;

г) сва политичка, економска, образовна, научна, религијска, културна и друга питања третирати непристрасно, омогућавајући равноправно сучељавање различитих гледишта, са циљем јачања демократског духа, међусобног разумијевања и толеранције;

д) његовати и развијати све облике стваралаштва који доприносе развоју културе, умјетности и забаве;

е) доприносити поштивању и промоцији основних људских права и слобода, демократских вриједности и институција, те унапређењу културе јавног дијалога;

ж) поштовати приватност, достојанство, углед и част човјека и основна права других, а посебно дјеце и омладине.

(2) РТРС је дужна прилагодити праћење информативног, културног, образовног и забавног програма потребама особа оштећеног слуха и других особа са посебним потребама.

(3) РТРС ће поштивати програмски кодекс система јавног емитовања у Босни и Херцеговини, којим се уређују основна начела уређивачке политике, у складу са највишим професионалним критеријима.

(4) Вијести морају бити непристрасне, независне и тачне. Прије објављивања, са разумном пажњом, зависно о околностима, мора се провјерити садржај, поријекло и истинитост информативног материјала предвиђеног за вијести. Коментари морају бити на јасан начин одвојени од вијести.

 

Програмска ограничења
Члан 15.

(1) РТРС неће емитовати материјал који својим садржајем или тоном подстиче националну, етничку, вјерску или расну мржњу, нетрпељивост или дискриминацију према појединцима и групама или, који би, на основу разумног просуђивања, могао изазвати насиље, неред или немире, или би могао подстицати на извршење кривичних дјела.

(2) РТРС неће кршити опште друштвене стандарде пристојности и уљудности у својим програмским садржајима и програмској шеми, при чему се посебна пажња посвећује заштити психофизичког развоја дјеце.

(3) РТРС неће емитовати било какав материјал за који зна да је лажан или постоји оправдана основа за претпоставку да је лажан.

(4) РТРС неће објављивати прилоге неморалног и порнографског садржаја.

(5) РТРС неће у својим програмима на било који начин подстицати грађане, а посебно дјецу и омладину, на употребу дуванских производа, алкохола или дроге.

(6) Програмски садржај који очигледно штети физичком, душевном или моралном развоју дјеце и омладине не смије бити емитован у програмској шеми када ће их они због времена преноса вјероватно гледати. Емитовање таквог садржаја мора бити најављено јасним упозорењем.

(7) Забрањено је емитовање програма који могу озбиљно угрозити физички, ментални или морални развој малољетника, посебно програме који садржавају порнографију и непотребно насиље.

(8) Забрањено је без знања гледалаца, односно слушалаца, употребом неког техничког средства преносити одређене поруке или утицати на гледаоце, односно слушаоце, а да они тога нису свјесни.

(9) Осим оглашавања, РТРС неће емитовати било какве поруке, програме или друге садржаје за чије емитовање добије било какву протувриједност, укључујући али се не ограничавајући на новац, комерцијално вриједна програмска права, имовину, услуге или производе.

 

Заступљеност програма
Члан 16.

(1) РТРС ће обезбиједити гдје год је то могуће и користећи одговарајућа средства да станице резервишу већину свог времена у етеру за емитовање европских садржаја не рачунајући вријеме одређено за вијести, спортске догађаје, забаву, оглашавање, услуге телетекста и телешопинга.

(2) РТРС ће резервисати најмање четрдесет одсто (40%) времена емитовања за домаће програме у свим жанровима, осим вијести и спортски програм.

(3) Најмање десет одсто (10%) времена емитовања, изузев информативних емисија, спортског програма и маркетинг огласа, РТРС мора наручити од независних продуцената, и/или комерцијалних радио-телевизијских станица.

(4) Проценте из става 2. и 3. овог члана РТРС је дужна достићи у року од двије године од ступања на снагу Закона о јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине.

 

Дјелатност
Члан 17.

(1) Дјелатности РТРС су:

а) наручивање, припремање, производња, пренос и емитовање властитих радио и телевизијских програма и мултимедијалних садржаја;

б) складиштење и кориштење архива тонских и видео-записа;

в) организација културних, музичких и других догађаја;

г) издавање и расподјела штампаног материјала везаног са сопственим програмом или са питањима о емитовању уопште;

д) испитивање јавног мнијења, медијског тржишта, маркетиншке и услуге оглашавања;

е) пружање услуга телетекста и дјелатности везаних за остала поља технологије емитовања;

(2) Путем заједничког правног субјекта Корпорације, РТРС учествује у сљедећем:

а) набавка страног програма;

б) увођење и кориштење нових технологија у области емитовања;

в) размјена и учешће у заједничким техничким и другим технолошким пројектима са другим јавним РТВ сервисима;

г) друге активности у складу са овим законом.

(3) РТРС може пружати додатне програмске сервисе, без обзира на метод доставе ( на примјер он-лине ) или моделитете финансирања ( на примјер паy-ТВ ) уколико је то у складу са условима из дозволе система или на основу одлуке Регулативне агенције за комуникације Босне и Херцеговине.

(4) Статутом се могу одредити и друге дјелатности, под условом да нису у супротности са основном дјелатношћу РТРС одређеном овим законом.

 

Заступљеност према Уставу
Члан 18.

РТРС у обављању дјелатности и у кадровској структури проводи одговарајуће уставне одредбе у вези са једнаким правима конститутивних народа и осталих у Републици Српској.

 

Положај запослених
Члан 19.

На правни положај запослених у РТРС, услове закључења уговора о раду, плате и друга примања примјењују се општи прописи о раду и статут.

 

Фреквенције
Члан 20.

Дјелатност РТРС остварује се производњом и емитовањем програма на једној радијској и једној телевизијској мрежи, на властитим фреквенцијама за подручје Републике Српске.

 

Начин преноса програма
Члан 21.

(1) РТРС је овлаштена да преноси програме преко земаљске мреже, сателита, интернета, кабловским или било којим другим техничким средствима. Може пружати услуге телетекста и укључити се у свако ново поље одашиљачке технологије или сервиса.

(2) Захтјеви за проширење услуга или додатним каналима подносе се Регулативној агенцији за комуникације у складу са процедуром предвиђеном Законом о јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине.

 

Оснивање регионалних РТВ центара и дописничких бироа
Члан 22.

РТРС оснива регионалне радио и телевизијске информативно-техничке центре и дописничке бирое у складу са статутом.

 

Корпорација јавних РТВ сервиса Босне и Херцеговине
Члан 23.

(1) РТРС, заједно са Јавним РТВ сервисом Босне и Херцеговине и Јавним РТВ сервисом Федерације Босне и Херцеговине, успоставља Корпорацију јавних сервиса Босне и Херцеговине. Корпорација јавних сервиса је заједничка управљачка структура између јавних сервиса са једнаким правима и обавезама према сва три јавна РТВ сервиса.

(2) Корпорација Јавних РТВ сервиса управља просторним, производним и техничким капацитетима РТРС, у складу са Законом о јавном РТВ систему.

 

Чланство у међународним организацијама
Члан 24.

Интересе РТРС у међународним радио-дифузним организацијама и асоцијацијама заступа Корпорација јавних РТВ сервиса Босне и Херцеговине.

 

Архив
Члан 25.

(1) РТРС има сва права на архивску грађу коју посједује и дужна је о њој старати се са посебном пажњом, као о непроцјењивој културно-историјској вриједности и заједничком добру грађана.

(2) РТРС има сва права и на ново интелектуално власништо које дода у архив.

(3) РТРС има приступ архивској грађи Радио-телевизије Босне и Херцеговине и Радио-телевизије Федерације Босне и Херцеговине и обрнуто.

(4) Корпорација руководи поступком чувања, обраде и кориштења архивске грађе у складу са важећим законима и уговор о управљању закључује се између РТРС и Корпорације.

 

Дужност чувања снимака
Члан 26.

(1) РТРС је дужна организовати чување и обраду свих аудио-визуелних снимака кориштених у програму.

(2) Снимци свих емисија морају се чувати најмање 6 (шест) недјеља од дана емитовања. У случају захтјева од Регулативне агенције за комуникације или у случају покретања судског или другог спора, РТРС је дужна чувати снимке за тражени период, односно до доношења коначне одлуке.

 

Емитовање за трећа лица
Члан 27.

(1) РТРС је дужна да, без одлагања и икакве накнаде, емитује информације органа и институција власти, чије објављивање захтијева ургентност, као што су информације о опасностима по живот и здравље, о угрожавању имовине или пријетње безбједности или јавном реду и миру. РТРС није одговорна за садржај информација које емитује у складу са овим чланом.

(2) Емитовање за остала трећа лица утврђује се статутом РТРС.

 

Минимум радних обавеза
Члан 28.

(1) У случају штрајка, не смију бити угрожене основне програмске функције РТРС.

(2) Након консултација са представником већинског синдиката, директор РТРС бира запослене у РТРС који ће обезбједити минимум услуга одређен у ставу 1. овог члана.

(3) Уколико запослени који су изабрани за обезбјеђење основних програмских функција одбију да обављају овај посао у складу са овим чланом, директор РТРС може задужити и запослене који нису чланови синдиката или може ангажовати сараднике који нису запослени у РТРС, за обављање ових послова.

 

Члан 29.
Начела маркетиншког оглашавања

(1) Маркетинг огласи морају бити јасно препознатљиви као такви и уочљиво одвојени од других програмских садржаја, путем визуелних и аудитивних садржаја.

(2) Лице или организација која оглашава не може утицати на концепт програма, садржај или уређивачку политику РТРС.

(3) РТРС има право одбити емитовање маркетинг огласа чији је садржај противан програмским начелима утврђеним овим законом, те другим правилима и прописима за јавно оглашавање.

(4) Лица која редовно презентују вијести и информативне програме не могу учествовати у процесу припреме, производње и емитовању маркетинг огласа.

(5) Прикривено и индиректно маркетинг оглашавање није дозвољено.

(6) Телевизијско рекламирање и телешопинг неће:

а) угрожавати поштовање људског дигнитета,

б) садржавати дискриминацију на основу расе, пола и националности,

в) бити увредљиво за религију и политичка увјерења,

г) подстицати радње које могу угрозити здравље и безбједност,

д) подстицати радње које могу угрозити заштиту околине.

(7) Телевизијско рекламирање не смије бити узрок моралне и физичке штете за малољетнике, а такођер не смије директно подстицати малољетнике да купују производе и услуге искориштавајући њихово неискуство или лаковјерност.

(8) Телевизијско рекламирање и телешопинг алкохолних пића не смије бити директно усмјерено на малољетнике, не смије стварати утисак да конзумирање побољшава физичке активности, да доприноси социјалном или сексуалном успјеху, рјешавању личних проблема или да има љековита својства.

 

Оглашавање у изборној кампањи
Члан 30.

(1) Емитовање пропагандних порука политичких странака и кандидата није дозвољено изузев током званичних предизборних кампања у складу са Изборним законом Босне и Херцеговине и у складу са прописима и правилима Изборне комисије Босне и Херцеговине.

(2) У току предизборне кампање РТРС је дужна да омогући политичким странкама и кандидатима да представе своје изборне програме под једнаким условима. РТРС мора уступити дио свог програмског времена за презентацију кандидата, политичких странака и њихових програма без наплате трошкова.

 

Виртуелно маркетинг оглашавање
Члан 31.

(1) Виртуелно маркетинг оглашавање је дозвољено само у случајевима када организатор догађаја да свој пристанак и ако су гледаоци обавијештени о виртуелном оглашавању у конкретном случају.

(2) Виртуелно маркетинг оглашавање може бити уврштено само на мјестима која се обично користе за маркетинг оглашавање, али не смије бити уочљивије од маркетинг оглашавања која се налазе на таквим мјестима и не смије се појављивати на лицима или њиховој одјећи или опреми.

 

Спонзорисање
Члан 32.

(1) Забрањено је спонзорисање вијести и информативних програма.

(2) Сви спонзорисани програми морају бити јасно препознатљиви као такви.

(3) Забрањен је било какав утицај спонзора на садржај програма.

(4) РТРС не може прихватити спонзорисање програма од компанија које се баве производњом или продајом цигарета и осталих дуванских производа.

(5) РТРС не може прихватити спонзорисање програма од компанија које се баве производњом или продајом медицинских производа или средстава за лијечење, али могу вршити промоцију имена или угледа компаније, не вршећи промоцију специфичности медицинских производа или третмана који су доступни само на основу љекарског рецепта.

 

Заштита интелектуалног власништва
Члан 33.

(1) РТРС обезбјеђује потпуну примјену закона којима се регулише заштита ауторских и сродних права и интелектуалног власништва, и у томе се придржава највиших међународних стандарда.

(2) РТРС је обавезна да на име накнада ауторских и сродних права одреди годишњи буџет.

 

Право на одговор
Члан 34.

(1) Лице чијим правним интересима је нанесена штета, чији су част и углед повријеђени емитованим наводима у програму РТРС, има право на одговор у року од петнаест (15) дана од дана емитовања.

(2) Одговор се подноси РТРС у писменој форми и сведен на чињенице. Одговор мора потписати заинтересована страна или њен заступник.

(3) РТРС има право да уклони увредљиве или противправне садржаје из одговора, као и да скрати или одбије објавити одговор ако није у вези са емитованим наводима.

(4) Ако се приговор односи на дневно-информативни програм, РТРС је дужна бесплатно емитовати одговор најкасније у року од три (3) дана од дана пријема приговора, на начин и у времену давања обавјештења на која се одговор односи. Ако се приговор односи на периодичне емисије, одговор се мора бесплатно емитовати у првој наредној емисији.

(5) Ако РТРС не објави одговор, или то не учини на адекватан начин, лице из става 1. овог члана може, у року од осам (8) дана од дана истека рока за објављивање, поднијети приговор Управном одбору.

(6) Ако подносилац приговора није задовољан одлуком Управног одбора, има право тражити судску заштиту у парничном поступку у року од петнаест (15) дана од дана пријема писмене одлуке, односно у року од тридесет (30) дана од дана изјављивања приговора, ако одлука није донесена или му није достављена.

(7) РТРС може одбити да емитује одговор ако подносилац захтјева нема правни интерес за објављивање одговора или исти одбацити у случају неблаговремености.

(8) РТРС има право да одбије емитовање приговора ако приговор прелази дужину оригиналног материјала, када није у вези са оригиналним материјалом и када се сматра да је противан праву трећих лица.

(9) Право на одговор је доступно само у оним случајевима гдје су нарушена права појединаца укључујући она из Закона о клевети.

 

Исправка
Члан 35.

На захтјев за исправку погрешно наведених чињеница примјењује се исти поступак као код права на одговор.

 

Повјерљивост извора
Члан 36.

(1) Загарантована је повјерљивост извора информације.

(2) Откривање извора информација и сазнатих чињеница новинару може наредити само суд, у случају када је то неопходно ради спречавања настанка тешких кривичних дјела.

 

Приступ и емитовање догађаја
Члан 37.

(1) РТРС ће имати приступ јавним, културним, спортским и другим догађајима, у циљу информисања најшире јавности. Извјештај који се емитује без плаћања, не смије трајати дуже него што је потребно да се јавност информише о догађају, у смислу вијести.

(2) РТРС има право, у оквиру свог редовног информативног програма, бесплатно цитирати програме других сервиса, ако је ријеч о догађајима из става 1. овог члана. Трајање цитата не смије бити дуже од деведесет (90) секунди, а извор цитата мора бити јасно наведен.

(3) Право из става 2. овог члана, под истим условима, имају и све радио и телевизијске станице у односу на програм РТРС.

 

Финансирање редовне дјелатности
Члан 38.

(1) Дјелатност РТРС примарно се финансира из сљедећих извора:

а) РТВ таксе;

б) Маркетинга.

(2) РТРС директно примјењује одредбе Закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине које се односе на РТВ таксу, на утврђивање висине РТВ таксе, начин убирања и расподјелу прихода између јавних сервиса.

(3) РТРС може остваривати приходе и из властите дјелатности укључујући комерцијализацију ауторских и сродних права, производњу и продају аудио-визуелних дјела, пружање услуга телетекста и других сервиса.

 

Начин наплате РТВ таксе
Члан 39.

РТРС врши наплату РТВ таксе на територији Републике Српске. Наплату може вршити путем властитих служби или на уговорној основи тај посао повјерити другим правним лицима (јавна предузећа, агенције и сл.).

 

Одговорност за финансирање
Члан 40.

(1) Генерални директор РТРС обавезан је најкасније до првог новамбра текуће године припремити финансијски план и доставити га Управном одбору на усвајање.

(2) Извјештај о пословању у претходној години генерални директор доставља Управном одбору на усвајање најкасније до 28. фебруара сваке године.

(3) У свакој финансијској години РТРС мора обезбиједити да су укупни расходи покривени укупним приходима.

 

Обавеза ревизије
Члан 41.

(1) Ревизију пословања РТРС обавезно једном годишње обавља независна ревизорска фирма.

(2) Ревизија ће се вршити у складу са методологијом и под надзором који одреди Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске.

 

Вјеродостојност исправе
Члан 42.

Рачуни или изводи из пословних књига РТРС који се односе на потраживања РТВ таксе представљају вјеродостојну исправу у смислу Закона о извршном поступку.

 

Органи РТРС
Члан 43.

(1) Органи РТРС су:

а) Управни одбор и

б) Пословодни одбор.

(2) Радом РТРС руководи Пословодни одбор који чине Генерални директор/ица и руководиоци сектора.

(3) РТРС мора осигурати накнаде за чланове свог Управог одбора укључујући и накнаде за рад у Одбору система.

 

Управни одбор РТРС
Члан 44.

Управни одбор заступа и штити интересе јавности у погледу радио и телевизијског програма, врши надзор над цјелокупним пословањем, као и коришћењем и располагањем имовином РТРС.

 

Састав Управног одбора
Члан 45.

(1) Управни одбор РТРС се састоји од четири (4) члана/ице ( удаљем тексту: члан).

(2) Чланови Управног одбора морају бити држављани Босне и Херцеговине, односно држављанин Републике Српске са пребивалиштем у Републици Српској.

(3) Управни одбор има четири (4) члана и то по једног из реда сваког од конститутивних народа Босне и Херцеговине и из реда осталих.

(4) Чланови Управног одбора самостални су у обављању своје функције и не примају упуте од органа који их је именовао.

(5) Мандат чланова Управног одбора је четири (4) године и не може се обновити.

(6) Члан Управног одбора који је у посљедњој години свог четворогодишњег мандата обавља дужност предсједавајућег Управног одбора у тој години.

(7) Управни одбор доноси властити Пословник о раду.

 

Избор, именовање и разрјешење Управног одбора
Члан 46.

(1) Народна Скупштина Републике Српске именује чланове Управног одбора са листе кандидата, а коју доставља Регулативна агенција за комуникације, у року од тридесет (30) дана од дана достављања листе.

(2) Регулативна агенција се, при утврђивању листе кандидата, руководи стандардима и роковима описаним Законом о министарским именовањима, именовањима Савјета министара и другим именовањима Босне и Херцеговине.

(3) Регулативна агенција поступак за сачињавање листе кандидата започиње четири (4) мјесеца прије истека мандата члановима Управног одбора.

(4) За чланове Управног одбора не могу бити именовани:

а) носиоци функција у законодавној, извршној и судској власти, на било ком нивоу власти,

б) чланови органа политичких странака на било ком нивоу организовања,

в) запослени у РТРС, РТФБиХ, БХРТ, Корпорацији,

г) запослени у другим фирмама које обављају дјелатност радијског или телевизијског емитовања, укључујући и агенције које прикупљају РТВ таксу, чланови њихових управа или надзорних одбора, или лица која обављају послове због којих би могло доћи до сукоба интереса.

(5) Народна скупстина РС доноси одлуку о разрјешењу члана Управног одбора у случају да члан сам затражи разрјешење, три пута неоправдано изостане са сједнице Управног одбора или у периоду од три (3) мјесеца не учествује у раду Управног одбора.

(6) Народна скупштина може донијети одлуку о разрјешењу члана Управног одбора на препоруку Регулаторне агенције уколико члан Управног одбора није испоштовао услове из дозволе система и/или дозволе РТРС.

 

Накнада за рад члановима Управног одбора
Члан 47.

Чланови Управног одбора имају обавезу најмање пет (5) дана у мјесецу радити у Управном одбору. Статутом РТРС ближе се одређује начин и обим рада. За свој рад чланови Управног одбора имају право на накнаду у износу од три (3) минималне плате у Републици Српској, као и на накнаду путних и материјалних трошкова у складу са одговарајућим актима РТРС.

 

 

Надлежност Управног одбора
Члан 48.

(1) Управни одбор:

а) доноси програмску политику радија и телевизије,

б) доноси статут РТРС и друге акте предузећа,

в) одлучује о располагању имовином у складу са законом и статутом,

г) одлучује о улагањима за развој РТРС у складу са законом и статутом,

д) усваја финансијски план и усваја годишње финансијске извјештаје и периодичне обрачуне,

е) одобрава годишњи буџет,

ж) представља јавности и Народној Скупштини Републике Српске годишње планове програма и финансија и извјештаје о реализацији тих планова,

з) именује и разријешава генералног директора и закључује уговор о раду са генералним директором,

и) одлучује о логу радија и телевизије,

к) даје сагласност на именовање носилаца највиших функција,

л) одговара за повећање покривености простора Републике Српске сигналом РТРС,

м) прати и контролише законитост и успјешност рада РТРС,

н) стара се о обезбјеђењу услова из дозволе,

о) усваја програмске планове за радио и телевизију,

п) обавља друге послове утврђене овим законом и статутом.

 

Кворум и одлучивање Управног одбора
Члан 49.

(1) Управни одбор може пуноправно одлучивати ако сједници присуствује најмање три (3) члана (кворум).

(2) Управни одбор одлучује већином од укупног броја присутних чланова, а у случају једнаког броја гласова, глас предсједавајућег је одлучујући.

(3) За именовање и разрјешење генералног директора, усвајање статута, програмских планова радија и телевизије, као и за доношење финансијских планова и годишњег буџета потребни су гласови најмање три члана Управног одбора.

 

Савјетодавни органи
Члан 50.

(1) Управни одбор може основати савјетодавна тијела за разматрање и савјетовање о различитим аспектима дјелатности РТРС.

(2) Ради потпунијег заступања и заштите интереса јавности у програмима РТРС -а и унапређења укупних радијских и телевизијских програма РТРС-а Управни одбор је као савјетодавно тијело обавезан основати Програмски савјет РТРС.

(3) Програмски савјет РТРС броји једанаест (11) чланова, које на основу јавног конкурса од представника различитих друштвених група (млади, пензионери, послодавци, синдикати, националне мањине, вјерске заједнице, универзитет, удружења цивилног друштва и др.) са листе коју предлаже Управни одбор, бира Народна скупштина Републике Српске, уз поштовање ограничења која важе за избор чланова Управног одбора.

(4) Управни одбор је дужан основати Програмски савјет у року од деведесет (90) дана од дана ступања на дужност. Народна скупштина Републике Српске именује и разрјешава чланове Програмског савјета РТРС, на начин на који се бирају чланови Управног одбора у року од тридесет (30) дана од дана достављања листе кандидата од стране Управног одбора.

(5) Програмски савјет савјетодавну улогу остварује нарочито код:

а) доношења програмске политике РТРС,

б) представљања јавности и Народне скупштине Републике Српске годишњих

планова програма и извјештаја о реализацији тих планова,

в) усвајање програмских планова РТРС-а,

г) именовања руководног особља РТРС-а.

(6) Сва друга питања којима се регулише избор, конституисање, начин рада Програмског савјета РТРС-а и остваривање његове савјетодавне улоге регулисаће се Статутом РТРС и Пословником о раду Програмског савјета.

 

Именовање и мандат генералног директора/ице
Члана 51.

(1) Генералног директора/ицу ( у даљем тексту: генерални директор) именује Управни одбор на основу јавног конкурса.

(2) Генерални директор се именује на период од пет (5) година и његов мандат се може обновити само једном.

(3) Генерални директор може бити лице које је држављанин Босне и Херцеговине односно Републике Српске са пребивалиштем у Републици Српској, и испуњава све услове предвиђене статутом.

(4) За генералног директора не може бити именовано лице које обавља извршну, законодавну или судску функцију на свим нивоима власти у Босне и Херцеговине, или које је власник, односно сувласник предузећа које обавља дјелатности радијског или телевизијског емитовања и уколико је његова функција неспојива са Законом о сукобу интереса.

 

Надлежности генералног директора
Члан 52.

(1) Генерални директор:

а) представља и заступа РТРС и одговоран је за провођење одлука Управног одбора,

б) руководи пословањем РТРС и одговоран је за законитост рада РТРС,

в) одговара за укупно пословање у складу са статутом,

г) одговара за поштивање утврђених програмских смјерница и начела одређених законом,

д) осигурава израду годишњег финансијског плана и буџета за РТРС у сарадњи са генералним директором Корпорације,

е) одговара за испуњење услова из дозволе система и дозволе РТРС,

ж) именује руководно особље РТРС у складу са највишим професионалним критеријумима и на начин утврђен статутом,

з) осигурава задовољавајући квалитет и покривеност сигналом РТРС територије Републике Српске,

и) остварује координацију и сарадњу са генералним директорима јавних РТВ сервиса и генералним директором Корпорације,

к) обавља друге послове у складу са законом и статутом.

 

Разрјешење генералног директора
Члан 53.

(1) Управни одбор је обавезан разријешити дужности генералног директора у сљедећим случајевима:

а) ако сам затражи разрјешење у складу са уговором о раду,

б) ако настану такви разлози који по посебним прописима или прописима којима се уређује радни однос доведе до престанка уговора о раду.

(2) Управни одбор може разријешити генералног директора уколико оцијени да генерални директор не врши своју функцију у складу са законом, дозволом система, дозволом, статутом, општим актима РТРС и његовим уговором о раду.

(3) У случају разрјешења дужности генералног директора, Управни одбор је дужан одмах именовати вршиоца дужности, а у року од шездесет (60) дана именовати новог генералног директора.

 

Престанак РТРС
Члан 54.

(1) Одлука о престанку РТРС може бити донесена једино у форми закона.

(2) Законом о престанку РТРС одређује се поступак престанка и начин расподјеле имовине.

 

Прелазне одредбе
Члан 55.

(1) До дана конституисања Управног одбора у складу са овим законом, траје мандат постојећег Управног одбора РТРС.

(2) Ступањем на снагу овог закона Регулативна агенција за комуникације ће у року од тридесет (30) дана припремити листу кандидата, а Народна скупштина Републике Српске ће именовати све чланове у року од шездесет (60) дана од дана усвајања овог закона.

(3) Конститутивна сједница Управног одбора РТРС биће сазвана у року од петнаест (15) дана од именовања свих чланова. Управни одбор дужан је усвојити статут, именовати генералног директора и осигурати регистрацију у року од шездесет (60) дана од конституисања.

(4) Мандат чланова Управног одбора траје четири (4) године. Међутим, када одбор буде првобитно конституисан чланови одбора биће именовани на слиједећи начин:

а) један (1) члан на четири (4) године,

б) један (1) члан на три (3) године,

в) један (1) члан на двије (2) године, и

г) један (1) члан на једну годину изабран из реда чланова постојећег управног одбора РТРС.

(5) Члан именован на три (3) године ће остати на функцији предсједавајућег у трајању трогодишњег мандата.

(6) Након истека периода предвиђеног у ставу (5), предсједавајући ће се ротирати између чланова Управног одбора у складу са чланом 44 став (6) овог закона.

 

Ступање на снагу и објављивање
Члан 56.

(1) Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о радиотелевизији Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број: 22/03) и други прописи који су уређивали РТРС.

(2) Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске."

 

 

Број: 01-556/06

Датум: 11. мај 2006. године

 

ПРЕДСЈЕДНИК НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

мр Игор Радојичић

 

захтјев за архивски материјал