latinica  ћирилица
01/12/2023 |  14:12 ⇒ 14:28 | Аутор: РТРС

Дугорочно задуживање максимално до 951.700.000 КМ

Влада Републике Српске утврдила је данас у Бањалуци Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Српске за 2024. годину којом се одобрава дугорочно задуживање у максималном износу до 951.700.000 КМ.
Влада Републике Српске - Фото: Тwitter
Влада Републике СрпскеФото: Тwitter

План је да се у 2024. години Република Српска дугорочно задужи на домаћем и међународном финансијском тржишту - на домаћем тржишту 141.700.000 КМ и на међународном тржишту 810.000.000 КМ, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе с јавношћу.

Средства прибављена дугорочним задуживањем биће употријебљена у складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске за финансирање капиталних инвестиција, рефинансирање укупног дуга или дијела дуга Републике Српске, плаћање условних обавеза по основу гаранција Републике Српске, у цијелости или дјелимично, у случају када дужник не измири своје финансијске обавезе, те за финансирање буџетског дефицита у случајевима када Министарство финансија процијени да ће планирани расходи бити већи од износа планираних прихода.

На сједници је утврђен Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2024. годину.

У складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, краткорочни дуг Републике не може бити виши од осам одсто износа редовних прихода остварених у претходној фискалној години. Према плану прихода из ребаланса буџета за ову годину, максималан износ стања краткорочног дуга у 2024. години не може бити виши од 337,85 милиона КМ.

Влада је утврдила Приједлог одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2024. години.

Овом одлуком одобрава се издавање гаранција Републике Српске за задужења у 2024. години до износа од 500.000.000 КМ, с тим да укупна изложеност Републике Српске по издатим гаранцијама не може бити виша од ограничења дефинисаног Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, које износи 15 одсто бруто домаћег производа.

ПРЕДЛОЖЕНЕ ДОПУНЕ ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА И ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК

Влада Републике Српске утврдила је данас Приједлог закона о допунама Закона о доприносима, ради смањења оптерећења образовних установа по основу обавезе уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за ученике за вријеме практичне наставе, односно током обављања стручне праксе код послодавца.

Предложеним законом, који ће бити упућен у Народну скупштину Републике Српске, за ученике и студенте за вријеме практичне наставе, односно током обављања стручне праксе код послодавца се смањује основица доприноса са 50 одсто на 20 одсто просјечне бруто плате у Републици за претходну годину.

Примјеном предложеног закона, образовне установе би имале 90.000 КМ мању обавезу да обрачунавају и уплате доприносе.

Влада Републике Српске је на данашњој сједници утврдила и Приједлог Закона о допунама Закона о порезу на доходак.

Разлози за допуне су дијелом садржани у потреби ослобађања пореза на доходак накнаде ученицима на практичној настави која се обавља код послодавца.

Измјене ова два закона требало би да отворе могућност ангажовања већег броја ученика на практичној настави код послодаваца и повећање ефикасности образовног процеса.

Предложене допуне Закона о порезу на доходак за други циљ имају увођење у порески систем посебног обвезника пореза од самосталне дјелатности – малог пољопривредника који има приход мањи од 50.000 КМ годишње. Тиме се прави разлика малог пољопривредника од лица које обавља пољопривредну дјелатност у форми предузетника.

Предложено је да породична газдинства са приходом мањим од 50.000 КМ годишње плаћају порез на доходак у три годишња износа, према три прага опорезивања.

Они који имају мање од 12.000 КМ према овом приједлогу не би плаћали порез, а они између 12.000 КМ и 25.000 КМ годишње плаћали би годишње 200 КМ.

Према овом приједлогу, они чији је приход од 25.000 КМ и 50.000 КМ плаћали би порез у износу од 400 КМ годишње.

Такође, предложено је да порески обвезници не морају водити пословне књиге, већ се њихова обавеза утврђује на основу изјаве о приходима. Административна обавезе пољопривредника ће бити једном годишње изјава о приходима како би Пореска управа рјешењем одредила који износ су дужни платити на годишњем нивоу.

Утврђен је Приједлог закона о измјени Закон о отпису потраживања којим се успостављају правне претпоставке за ефикаснију наплату пореских обавеза, а којима би се олакшао финансијски положај привредних друштава и побољшала њихова текућа ликвидност, имајући у виду тренутну кризу на глобалном тржишту.

Овим приједлогом ствара се правни оквир да се пореским обвезницима који имају неизмирене пореске обавезе доспјеле до 31. децембра 2022. године, измирењем цјелокупног износа главног дуга и трошкова поступка принудне наплате, отпишу потраживања камата, под условом да се главни дуг измири до 1. јула 2024. године.

Влада је утврдила уредбу о измјенама уредбе о критеријумима за утврђивање корисника и начину расподјеле средстава од игара на срећу којом су измијењени корисници накнаде, јер се предлаже да се седам одсто од укупних накнада од игара на срећу расподијели и Фонду солидарности.

Министарству здравља и социјалне заштите било би усмјерено 37 одсто укупних средстава, Министарству породице, омладине и спорта 25, Министарству просвјете и културе 25, Министарству рада и борачко инвалидске заштите 13, док се четири одсто расподјељује на ресорна министарства.

Намјена утрошка средстава ових средстава је за пројекте и програме који се баве социјалном заштитом и хуманитарном дјелатношћу, проблемима и задовољавањем потреба лица са инвалидитетом, проблемима запошљавања борачких категорија, пронаталитетном политиком, културом, ванинституционалним образовањем и васпитањем дјеце и омладине и развојем цивилног друштва, те оних који доприносе развоју спорта и борби против дроге и свих облика зависности.

ДЕТАЉНИЈЕ ПРОПИСАН НАЧИН ИЗВРШЕЊА КАЗНЕ ДОЖИВОТНОГ ЗАТВОРА

Влада Републике Српске утврдила је данас Нацрт закона о измјенама и допунама Закона посебном режиму извршења казне затвора којима је детаљније прописан начин извршења казне доживотног затвора и поступање са затвореницима осуђеним на ову врсту кривичне санкције, која ће се извршавати у одјељењима посебног режима извршења казне затвора.

На овај начин употпуњен је правни оквир за извршење казне доживотног затвора и отклоњена могућност постојања правних празнина, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе с јавношћу.

Овим законом уређује се поступак распоређивања затвореника који се налазе на извршењу казне затвора у Одјељење са посебним режимом извршења казне затвора, његова организација, положај затвореника, дисциплинска и материјална одговорност затвореника, као и поступање према затвореницима на извршењу казне доживотног затвора.

Основни разлог измјена и допуна овог закона је усклађивање одредаба са одредбама Кривичног законика Републике Српске и одредбама Закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске, те терминолошко усклађивање са одредбама Породичног закона.

Влада Републике Српске утврдила је на данашњој сједници и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима, те су поједине одредбе закона измијењене и допуњене с циљем подстицања привредног развоја Републике Српске кроз стварање стимулативног правог оквира за извођење детаљних геолошких истраживања.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о значају трансплантације матичних ћелија хематопоезе и активностима на успостављању регистра доборовољних давалаца коштане сржи у Заводу за трансфузијску медицину Републике Српске.

Влада је задужила Министарство здравља и социјалне заштите да ради на проширивању сарадње у области трансплантације матичних ћелија, те да припреми споразум са надлежним институцијама из Србије којим би се ближе уредио начин поступања приликом спровођења неопходних дијагностичких процедура које подразумијевају припрему давалаца за давање матичних ћелија у складу са процедурама Регистра и стандардима Свјетске асоцијације давалаца матичних ћелија хематопоезе, као и сам начин на који би се регулисали трошкови ХЛА типизације давалаца при приступању у Регистар Србије.

Задужује се Завод за трансфузијску медицину Српске да настави са развојем капацитета и ресурса у области ХЛА типизације ткива, односно матичних ћелија ради успостављања лабораторије за ХЛА типизацију ткива и регистра добровољних давалаца коштане сржи.

Влада Српске донијела је данас План одбране од поплава у Републици Српској у 2024. години, План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у Републици Српској у 2024. години, План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од земљотреса у Републици Српској за период 2024-2027. године, те План активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од већих сњежних падавина и снијега од интереса за Српску за период 2024-2027. године.