latinica  ћирилица
18/04/2024 |  10:37 ⇒ 11:27 | Аутор: РТРС

Влада Српске утврдила Приједлог закона о заштити природе

Влада Републике Српске утврдила је на данас одржаној сједници Приједлог закона о заштити природе.
Сједница Владе Републике Српске - Фото: Уступљена фотографија
Сједница Владе Републике СрпскеФото: Уступљена фотографија

Приједлог закона је усклађен са стратешким документима и Просторним планом Републике Српске.

Приједлог овог закона израђен је да би се обезбиједила континуирана заштита природних добара, а с обзиром да је дошло до значајног повећања заштићених подручја, један од приоритетних циљева овог приједлога закона је унапређење управљања заштићеним подручјима и успостављање нових заштићених подручја.

Тренутно, у Републици Српској правну заштиту ужива 34 подручјa природе, односно површина под заштитом износи 73.038,43 хектара што је процентуални удио од 2,96 одсто територије Републике Српске.

Приједлогом закона о заштити природе су прегледније систематизоване норме закона којима се прописују општи циљеви и задаци заштите природе, основна начела заштите природе, субјекти који обезбјеђују заштиту природе и стручни послови надлежних органа у области заштите природе.

У смислу основних начела у области заштите природе у Приједлог закона је уведено и ново начело - начело предострожности ради успјешног спровођења циљева и задатака заштите природе.

Приједлогом закона дефинисано је успостављање Еколошке мреже Републике Српске којом ће се идентификовати и еколошки значајна подручја као приједлог подручја за Европску еколошку мрежу Натура 2000.

Такође, Приједлогом закона унапријеђено je очување дивљих врста у природи, прецизније је дефинисан поступак проглашавања заштићених природних добара те је унапријеђено управљање заштићеним подручјем, а с тим у вези, нормирано је да чувари заштићеног подручја полажу стручни испит за чувара заштићеног подручја. Приједлог закона је дјелимично усклађен са Директивом Савјета Европске уније о очувању природних станишта и дивље фауне и флоре и усклађен са Директивом Европског парламента о очувању дивљих птица.

Овим приједлогом закона такође су уведене нове одредбе на темељу којих је омогућено проглашавање врсте од републичког значаја.
Ради промовисања заштите природе новим приједлогом закона уведено је обиљежавање Дана заштите природе и додјељивање признања за постигнућа у области заштите природе.

Влада је утврдила Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о посебном режиму извршења казне затвора, којим су извршене измјене и допуне одредаба које се односе на извршење казне доживотног затвора.

Овим законом уређује се поступак распоређивања затвореника који се налазе на извршењу казне затвора у Одјељење са посебним режимом извршења казне затвора, његова организација, положај затвореника, дисциплинска и материјална одговорност затвореника, као и поступање према затвореницима на извршењу казне доживотног затвора.

Основни разлог измјена и допуна овог закона је усклађивање одредаба са Кривичним закоником Републике Српске и Законом о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске.
С обзиром да постојећа законска регулатива у области извршења кривичних санкција прописује општи режим извршења казне затвора, било је неопходно уредити извршење казне доживотног затвора, како би се заокружио правни оквир за извршење казне затвора.

Влада Српске утврдила је и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању, који ће бити упућен у процедуру разматрања и усвајања у Народној скупштини Републике Српске. Разлози за доношење измјена и допуна садржани су у потреби унапређења функционисања тржишта и тржишне конкуренције, унапређења поступка лиценцирања мјењача и контроле обављања мјењачког пословања, унапређења начина извјештавања о кредитним пословима са иностранством и усаглашавања са прописима који су у нормативном смислу повезани са законом којим се уређује девизно пословање.

Измјенама и допунама закона предложен је наставак либерализације текућих трансакција, капиталних послова и платних услуга, те јачање система спречавања прања новца и финансирања терористичких активности код лиценцирања мјењача и њиховог надзора, као и у физичком преносу средстава плаћања преко границе.

Такође, предложено је да Агенција за банкарство Републке Српске, као регулаторни и надзорни орган банака, микрокредитних организација и других организација банкарског система преузме надлежност над издавањем и одузимањем дозволе за обављање мјењачких послова од Министарства финансија, као и контролу мјењачких послова који су у надлежности Пореске управе.
Министарство финансија је израдило Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању Министарство финансија у сарадњи са Пореском управом и Агенцијом за банкарство, уобзирујући запримљене иницијативе и приједлоге за унапређење девизног пословања.

У складу са Смјерницама за консултације у изради прописа и других општих аката, Преднацрт закона објављен је на интернет страници Министарство финансија да би се учинио доступним широј јавности ради давања евентуалних примједаба и коментара.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку којом се усваја Акциони план за спровoђење Стратегије развоја индустрије Републике Српске за период 2024-2026. година, који је израђен је у сарадњи са надлежним министарствима/институцијама Републике Српске. Акционим планом разрађена је оквирна динамика реализације мјера, пројеката и активности за спровoђење Стратегије у периоду 2024. до 2026. година, са оквирним финансијским средствима за реализацију Акционог плана у периоду 2024. до 2026. година од укупно 357.665.766,00 КМ, од чега средства из Буџета Републике Српске износе 160.389.221,00 КМ или 44,8 одсто, а средства из других извора 197.276.545,00 КМ или 55,2 одсто. Највећи износ средстава из других извора у периоду 2024. до 2026. година односи се на кредитна средства Инвестиционо развојне банке (75.000.000,00 КМ), те гаранције Гарантног фонда (101.382.648,00 КМ), која чине 49% од укупно планираних средстава за реализацију Акционог плана у посматраном периоду.

Што се тиче буџетских средстава, највећи износ средстава односи се на подршку развојним пројектима у индустрији (75.300.000,00 КМ) и субвенције за повећање плате радника (46.680.000,00 КМ), што чини око 34 одсто од укупно планираних средстава за реализацију Акционог плана у посматраном периоду. Буџетска средства су усклађена са Буџетом Републике Српске за 2024. годину и Ревидираним документом оквирног буџета Републике Српске за период 2024. до 2026. година.

Влада је донијела Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава у укупном износу од 680.000,00 КМ за реализацију Пројекта/програма бањске рехабилитације чланова Удружења пензионера Републике Српске.

Подсјећамо, да наведени пројекат Влада подржава од 2019. године, када су први пут уложена средства за наведене намјене. Такође, Влада Српске донијела је и Одлуку о давању сагласности на План расподјеле средстава Министарству рада и борачко – инвалидске заштите за суфинансирање рада удружења од јавног интереса за 2024. годину, у износу од 850.500,00 КМ.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о активностима Републике Српске у областима регионалне и институционалне сарадње у 2023. години. У извјештајном периоду, међународни оквир дјеловања и даље је био условљен сложеном ситуацијом на глобалном нивоу, што се у знатној мјери одразило на регионалну и уопште међународну сарадњу.

Информација садржи преглед учешћа представника Републике Српске у активностима везаним за мултилатералну и билатералну сарадњу БиХ, као и преглед активности везано за међурегионалну сарадњу у којем су наведене активности у оквиру чланства Републике Српске, односно учешће републичких органа управе у међународним и регионалним асоцијацијама /организацијама, заједно са прегледом кључних активности представништава Републике Српске у иностранству у извјештајном периоду.

Такође, Информација садржи податке о споразумима које су Влада и републички органи управе у извјештајном периоду закључили са субјектима у иностранству и садржи краћи преглед података уписаних у Регистар споразума и протокола о сарадњи Републике Српске са субјектима у иностранству, као и преглед најзначајнијих активности које су реализоване на основу закључених споразума о сарадњи.

Информација се бави и активностима из области институционалне сарадње, тако да садржи бројне активности институција Републике Српске које се проводе на плану међународних односа и сарадње са међународним организацијама (УН, Савјет Европе и друге), као и за вођење регистра донација у јавном сектору. У 2023. години настављена је редовна пракса подношења извјештаја Савјету безбједности УН-а.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о одобравању помоћи за потребе изградње кровне конструкције на парохијском дому цркве Светог Василија Острошког, који се гради на подручју насеља Горњи Орловци код Приједора.
Влада је дала сагласност да Јавно предузеће шумарства ,,Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац додијели, укупно 23 метара квадратних трупаца јеле I-III класе, без накнаде, за потребе закровљења парохијског дома Цркве Светог Василија Острошког у Српској правславној црквеној општини у Орловцима-Приједор.

Задужена је Управа ЈПШ Шуме Републике Српске а.д. Соколац да преко ШГ Приједор Приједор спроведе потребне активности на реализацији овог закључка.