latinica  ћирилица

Статут Радио-Телевизије Републике Српске

На основу члана 12. и 48. Закона о Радио-телевизији Републике Српске (Службени гласник РС број 49/06, 73/08, 42/10), Управни одбор ЈП Радио - телевизије Републике Српске, на сједници одржаној 3. 10. 2011. године, донио јеС  Т  А  Т  У  Т
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО- ТЕЛЕВИЗИЈА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕI - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Јавно предузеће Радио-телевизија Републике Српске, основано је Одлуком Народне Скупштине Републике Српске од 30.12.1993. године, (Службени гласник РС број 26/93) као Јавно предузеће Српска Радио - телевизија, са п.о. Сарајево.
Одлуком о измјенама и допунама Закона о радио-телевизији (Сл. гласник РС број 23/99) измијењен је назив - фирма предузећа, и сједиште, које гласи: Јавно предузеће Радио - телевизија Републике Српске, са п.о. Бањалука.
ЈП Радио - телевизија Републике Српске уписана је у судски регистар Основног суда у Бањалуци под бројем регистарског улошка 1-7414-00.        

Члан 2.

Оснивање и начин рада Радио - телевизије Републике Српске,   регулисан је Законом о РТРС (Сл. гласник РС број 49/06), а њен положај у оквиру Јавног Радио - телевизијског система Босне и Херцеговине прописан је Законом о Јавном радио - телевизијском систему Босне и Херцеговине (Сл. гласник БиХ 78/05).

Члан 3.

Оснивач Радио - телевизије Републике Српске је Република Српска.
Права и обавезе према Радио - телевизији Републике Српске имаће Народна скупштина Републике Српске, у складу са Законом о РТРС и Законом о ЈРТС БиХ.  

Члан 4.

Радио - телевизија Републике Српске основана је и уписује се у судски регистар као јавно предузеће.

Члан 5.

Радио - телевизија Републике Српске, као јавни сервис, за своје дјеловање одговара јавности и у свом дјеловању поштоваће интересе јавности.
У остваривању програмских начела и обавеза РТРС је дужна у телевизијским и радијским програмима поштивати и испуњавати највише стручне критеријуме, етичка начела и професионално признате стандарде независног новинарства.
Радио - телевизија Републике Српске је у свом дјеловању дужна да штити и да се брине о тржишном интересу и о свом финансијском положају.

 

Члан 6.

РТРС, као дио Јавног радио - телевизијског система Босне и Херцеговине остварује сарадњу са Јавним РТВ сервисима: Радио - телевизијом Босне и Херцеговине (БХРТ) и Радио - телевизијом Федерације Босне и Херцеговине (РТВ ФБиХ), како би, заједно са њима, осигурала производњу програма највишег квалитета и учинила га доступним јавности Републике Српске, пласманом разноврсних, вјеродостојних и истинитих информација о политичким привредним социјалним, здравственим, културним, образовним, научним, вјерским, еколошким, спортским и другим догађајима.
РТРС, у складу са Законом, остварује сарадњу са БХРТ и РТВ ФБиХ преко Корпорације Јавних РТВ сервиса БиХ, те са Корпорацијом путем Одбора система, Управних одбора РТВ сервиса, сарадњом генералних директора Јавних РТВ сервиса и Корпорације, програмских структура као и емитерских и заједничких радних тијела.
Задатак РТРС-а је и подстицање демократских процеса, као и да осигура одговарајућу заступљеност непристрастних вијести и програма о актуелним дешавањима, у ударно и друго вријеме, информативног, културног - умјетничког, образовног, дјечијег, спортског и забавног програма.


Самосталност

Члан 7.

Радио - телевизија Републике Српске је самостална у обављању дјелатности, има уредничку независност и институционалну аутономију, нарочито у областима као што су:
а)   утврђивање програмске шеме,
б)   концепција и продукција програма,
в)   уређивање и презентација вијести и инфомативног програма,
г)   управљање и располагање имовином,
д)   запошљaвање, права и обавезе запослених,
ђ)   уређивање дјелатности и унутрашња организација,
е)   припрема и извршење буџета,
ж)  преговори, припреме и потписивање правних аката у вези са функционисањем РТРС,
з)   представљање у правним поступцима,
и)   куповина, изнајмљивање, продаја и коришћење робе и услуга. 


Фреквенције

Члан 8.

Дјелатност РТРС остварује се производњом и емитовањем програма на једној радијској и једној телевизијској мрежи, на властититим фреквенцијама за подручје РС, а на основу дозволе Регулаторне агенције за комуникације.

           
Начин преноса програма

Члан 9.

Радио - телевизија РС своје програме чини доступним јавности путем земаљске, сателитске и кабловске мреже, интернета, телетекста, производњом и пласманом видео и аудио носача звука и слике, те другим начинима медијског представљања. 


Програмска начела

Члан 10.

Програм РТРС служи интересу јавности и мора бити у складу са професионалним стандардима и прописима и правилима Регулаторне агенције за комуникације.
РТРС је дужна да осигура разноврстан и избалансиран радијски и телевизијски програм, који испуњава високе етичке стандарде и стандарде квалитета, поштивања људског живота, достојанства и физичког интегритета личности и промовисања демократских слобода, друштвене правде и међународног разумијевања и мира.

Члан 11.

Програм РТРС укључује информације, културу, образовање, забаву и спорт.

Члан 12.

Програм РТРС ће уважавати националне, регионалне, традицијске, вјерске, културне, језичке и друге карактеристике конститутивних народа и свих грађана Босне и Херцеговине.
Програм РТРС афирмисаће културне и друге потребе националних мањина у БиХ.

Члан 13.

Програм РТРС уважаваће уставна права конститутивних народа и грађана БиХ и осталих у Републици Српској и биће уређиван равноправно на три службена језика и два писма.      

Члан 14.

РТРС ће непосредно примјењивати и друге законске одредбе које регулишу програмска начела и програмска ограничења.


Заступљеност програма

Члан 15.

РТРС ће у програму својих медија обезбиједити,  гдје год је то могуће, већинску заступљеност програма европских садржаја, не рачунајући вријеме одређено за вијести, спортске догађаје, забаву, оглашавање, услуге телетекста и телешопинга.
РТРС ће резервисати најмање 40% времена емитовања за домаће програме у свим жанровима, осим вијести и спортског програма.
Најмање 10% времена емитовања, изузев информативних емисија, спортског програма и маркетинг огласа, РТРС мора наручити од независних продуцената или комерцијалних радио - телевизијских станица, водећи рачуна о сукобу интереса.
Проценте из става 2 и 3 овог члана, РТРС је дужна достићи у року од двије године од ступања на снагу Закона о јавном радио - телевизијском систему Босне и Херцеговине.
РТРС ће у пропагандном оглашавању поштовати релевантне законске принципе и ограничења, правила РАК-а и међународне стандарде.


Заступљеност према Уставу

Члан 16.

РТРС у обављању дјелатности и у кадровској структури спроводи одговарајуће Уставне одредбе у вези са једнаким правима конститутивних народа и осталих у Републици Српској.


II - НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ

Члан 17.

Назив јавног предузећа је:
Јавно предузеће Радио - телевизија Републике Српске, Бањалука.“
Скраћени назив је: РТРС
Назив јавног предузећа РТРС и назив Јавног РТВ система - ЈРТС Босне и Херцеговине морају се истакнути на згради у којој је сједиште РТРС и бити написани ћирилицом и латиницом и на три службена језика.

Члан 18.

Сједиште РТРС је у Бањалуци, Трг Републике Српске број 9.

Члан 19.

РТРС има свој знак - лого.
Одлуку о облику и садржају, начину употребе и заштите знака - логотипа, доноси Управни одбор РТРС-а.

Члан 20.

РТРС има свој печат.
Печат је округлог облика, пречника 35 мм и садржи пуни назив предузећа, исписан ћирилицом и латиницом, заштитни знак РТРС-а, редни број печата.
РТРС има мали печат пречника 20 мм, истог садржаја као и велики печат.
Број печата, начин коришћења, чување, и уништење печата утврђује се одлуком генералног директора РТРС-а.

 

III - ОДГОВОРНОСТ У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ

Члан 21.

Радио-телевизија РС има својство правног лица и самостално иступа у правном промету у своје име и за свој рачун. РТРС за своје обавезе одговара цјелокупном својом имовином.IV - ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 22.

Радио - телевизију РС заступа и представља генерални директор.
Генерални директор заступа РТРС без ограничења до износа који својом одлуком утврђује Управни одбор, а преко тог износа уз претходну сагласност Управног одбора.
Радио - телевизију РС заступају и представљају и директори сектора, у оквиру овлашћења утврђеним одлуком генералног директора.
У случају одсутности генералног директора, РТРС заступа и представља лице које он овласти, из руководног особља РТРС-а.

Члан 23.

Генерални директор је овлашћен да, у име РТРС-а, у оквиру  дјелатности, закључује уговоре, обавља друге правне послове и радње, као и да заступа РТРС пред судовима и другим органима.

Члан 24.

Генерални директор може путем писмене пуномоћи пренијети поједина овлашћења за заступање РТРС-а на друге запослене раднике или лице изван РТРС-а.
О обиму и садржају пуномоћи одлучује генерални директор.


V - ДЈЕЛАТНОСТ

Члан 25.

Дјелатности РТРС, утврђене законом су:
a)   наручивање, припремање, производња, пренос и емитовање, властитих радио и телевизијских програма и мултимедијалних садржаја;  
б)   складиштење и коришћење архива тонских и видео записа;
в)   организација културних, музичких и других догађаја;
г)   издавање и расподјела штампаног материјала, у вези са властитим програмом или са питањима о емитовању уопште;
д)   испитивање јавног мњења, медијског тржишта, маркетиншке и услуге оглашавања;
ђ)   пружање услуга телетекста и дјелатности у вези са осталим пољима технологије емитовања;

            Путем заједничког правног субјекта Корпорације, РТРС учествује у слиједећем:
а)   набавка страног програма;
б)   увођење и коришћење нових технологија у области емитовања;
в)   размјена и учешће у заједничким техничким и другим технолошким пројектима са другим јавним РТВ сервисима;
г)   друге активности у складу са Законом и овим Статутом;
РТРС може пружати додатне програмске сервисе, без обзира на метод доставе (на примјер „on line“) или модалитете финансирања (на примјер „раy-TV“ ) уколико је то у складу са условима из дозволе система или на основу одлуке Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине.

 

Члан 26.

Осим дјелатности из члана 25. овог Статута, РТРС обавља и дјелатности разврстане према класификацији дјелатности:
60            Емитовање програма
60.1         Емитовање радијског програма,
60.10       Емитовање радијског програма,
60.2         Емитовање телевизијског програма,
60.20       Емитовање телевизијског програма
59            Производња филмова, видео филмова и телевизијског програма, дјелатности снимања звучних записа и издавања музичких записа,
59.1         Производња и дистрибуција филмова, видео филмова и телевизијског програма,
59.11       Производња филмова, видео филмова и телевизијског програма,
59.12       Дјелатности које слиједе након производње филмова, видео филмова и телевизијског програма,
59.13       Дистрибуција филмова, видео филмова и телевизијског програма,
59.14       Дјелатности приказивања филмова,
59.2         Дјелатности снимања звучних записа и издавање музичких записа,
59.20       Дјелатности снимања звучних записа и издавање музичких записа.
61            Телекомуникације
61.1         Дјелатности жичне телекомуникације,
61.10       Дјелатности жичне телекомуникације,
61.2         Дјелатности бежичне телекомуникације,
61.20       Дјелатности бежичне телекомуникације,
61.3         Дјелатности сателитске телекомуникације,
61.30       Дјелатности сателитске телекомуникације,
61.9         Остале телекомуникационе дјелатности,
61.90       Остале телекомуникационе дјелатности.
63            Информационе услужне дјелатности
58            Издавачке дјелатности
58.1         Издавање књига, периодичних публикација и остале издавачке дјелатности,
58.11       Издавање књига,
58.13       Издавање новина,
58.14       Издавање часописа и периодичних публикација,
58.19       Остала издавачка дјелатност,
58.2         Издавање софтвера,
58.21       Издавање рачунарских игара,
58.29       Издавање осталог софтвера.
18            Штампање и умножавање снимљених записа
18.1         Штампање и услужне дјелатности повезане са штампањем,
18.11       Штампање новина,
18.12       Остала штампања,
18.13       Услуге припреме за штампу и објављивање,
18.14       Књиговезачке и припадајуће услужне дјелатности,
18.2         Умножавање (репродукција) снимљених записа,
18.20       Умножавање (репродукција) снимљених записа,
26.8         Производња магнетних и оптичких медија,
26.80       Производња магнетних и оптичких медија.
73            Реклама, пропаганда и истраживање тржишта
73.1         Реклама и пропаганда,
73.11       Агенције за рекламу и пропаганду,
73.12       Услуге оглашавања (представљања) преко медија,
73.2         Истраживање тржишта и испитивања јавног мњења,
73.20       Истраживање тржишта и испитивања јавног мњења,
74            Остале стручне, научне и техничке дјелатности,
74.1         Специјализоване дизајнерске дјелатности,
74.10       Специјализоване дизајнерске дјелатности,
74.2         Фотографске дјелатности,
74.20       Фотографске дјелатности,
74.9         Остале стручне, научне и техничке дјелатности, д.н.,
74.90       Остале стручне, научне и техничке дјелатности, д.н.,
82.3         Организација састанака и пословних сајмова.
82.30       Организација састанака и пословних сајмова.
91            Библиотеке, архиви, музеји и остале културне дјелатности
91.0         Дјелатности библиотека и архива
93.29       Остале забавне и рекреативне дјелатности.
90            Креативне, умјетничке и забавне дјелатности
90.0         Креативне, умјетничке и забавне дјелатности,
90.01       Издавачка умјетност,
90.02       Помоћне дјелатности у извођачкој умјетности,
90.03       Умјетничко стваралаштво,
77.22       Изнајмљивање видео-трака и дискова.
70            Управљачке дјелатности
70.1         Дјелатност управљања,
70.10       Дјелатност управљања,
70.2         Дјелатност савјетовања које се односи на управљање,
70.21       Односи са јавношћу и дјелатности саопштавања,
71            Архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и анализа
71.1         Архитектонске и инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
71.11       Архитектонске дјелатности
71.12       Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
71.2         Техничко испитивање и анализа
71.20       Техничко испитивање и анализа
77            Дјелатности изнајмљивање и давања у закуп (лизинг),
77.39       Изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) осталих машина, опреме и материјалних добара, д.н.
46.43       Трговина на велико електричним апаратима за домаћинство
46.47       Трговина на велико најмештајем, теписима и опремом за расвјету,
46.52       Трговина на велико електронским и телекомуникационим дијеловима и опремом,
46.9         Неспецијализована трговина на велико,
46.90       Неспецијализована трговина на велико.
47.43       Трговина на мало аудио и видео опремом у специјализованим продавницама
47.54       Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама,
47.59       Трговина на мало намјештајем, опремом за расвјету и осталим производима за домаћинство у специјализованим продавницама,
47.6         Трговина на мало производима за културу и рекреацију у специјализованим продавницама,
47.61       Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама,
47.62       Трговина на мало новинама, папиром и писаћим прибором у специјализованим продавницама,
47.63       Трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим продавницама,
95.21       Поправка електронских уређаја за широку потрошњу,
47.9         Трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца,
47.91       Трговина на мало преко поште или Интернета.
56            Дјелатност припреме и послуживања хране и пића
56.1         Дјелатности ресторана и услуге доставе хране,
56.10       Дјелатности ресторана и услуге доставе хране,
56.3         Дјелатности припреме и послуживања пића,
56.30       Дјелатности припреме и послуживања пића,
49            Копнени саобраћај и цјевоводни транспорт
49.39       Остали копнени превоз путника, д.н.
49.41       Друмски превоз робе

 

Члан 27.

РТРС обавља послове спољно - трговинског промета извоза и увоза робе и услуга у оквиру регистроване дјелатности, а нарочито:
а)   увоз радио и телевизијске студијске опреме, емисионе радио и телевизијске опреме;
б)   увоз репроматеријала за радио и телевизију из области радио-дифузије;
в)   извоз и увоз техничких услуга РТРС-а;
г)   размјена програма;
д)   телевизијских лиценци;
ђ)   услуге радио и ТВ програма;
ж)  заступање иностраних радио-дифузних и других организација, преснимавање грамофонских плоча, конфекционисање аудио и видео касета и осталих носача звука и слике;
з)   консалтинг из дјелатности предузећа;
и)   комерцијално искориштавање ауторских дјела, музичких снимака, видео програма и јавно извођење истих;
ј)    пројектовање, надзор и монтажа из дјелатности радија, телевизије и носача слике и тона.

Послове спољно - трговинског промета који се односе на набаву иностраног програма и за набаву, увођење и коришћење нових технологија у области емитовања и РТВ продукције, РТРС обавља у координацији са Корпорацијом јавних РТВ сервиса БиХ.


Дужност чувања снимака

Члан 28.

РТРС је дужна организовати чување и обраду свих аудио - визуелних снимака коришћених у програму, у складу са Законом.


Емитовање за трећа лица

Члан 29.

РТРС је дужна да, без одгађања и икакве, емитује информације органа и институција власти, чије објављивање захтијева ургентност, као што су информације о опасностима по живот и здравље, о угрожавању имовине или пријетње безбједности или јавном реду и миру. РТРС није одговорна за садржај информација које емитује у складу са овим чланом.
Емитовање за остала трећа лица врши се у складу са актима РТРС.VI - УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА РТРСЧлан 30.

РТРС је јединствени правни, економски и пословни субјекат чију основну организациону структуру чине сектори и службе.
Сектори представљају заокружену организациону техничко-технолошку цјелину у оквиру РТРС-а.
Служба представља организациону цјелину у којој се обављају послови одрђеног радног подручја РТРС.
У предузећу се могу организовати одјељења, редакције, одсјеци и друге организационе јединице, о чему одлучује генерални директор.

Члан 31.

У РТРС се организују сљедећи сектори:

1. Дирекција РТРС,
2. Сектор програма телевизије Републике Српске,
3. Сектор програма радија Републике Српске,
4. Сектор економско финансијских послова, и
5. Сектор Медија центар РТРС.

Члан 32.

У Дирекцији РТРС-а обављају се послови којима се обезбјеђује извршавање овлашћења и дужности генералног директора, послови стратешког планирања и комуникације, активности и послови координације унутар РТРС-а и ЈРТВ система БиХ, као и послови унутрашње контроле.
У оквиру Дирекцијe РТРС организују се сљедеће самосталне организационе јединице:

  1. Служба правних послова,
  2. Служба људских ресурса, 
  3. Служба за комуникацију и промоцију,
  4. Одјељење унутрашње контроле,

Члан 33.

У Сектору програма телевизије Републике Српске организују се:
1.   Канцеларија директора Сектора програма телевизија РС
2.   Служба информативни  програм,
3.   Служба забавни програм,
4.   Служба документарни и страни програм,
5.   Служба културни, образовни и религијски програм,
6.   Служба програм за дјецу и омладину,
7.   Програмске подршка.

Члан 34.

У Сектору програма радија Републике Српске организују се:
1.   Канцеларија директора Сектора програма радија РС,
2.   Служба програми Радија РС, 
3.   Програмска подршка.

Члан 35.

У Сектору економско финансијских послова организују се сљедеће службе:  
1. Служба рачуноводства,
2. Служба продаје,
3. Служба комерцијалних послова,
4. Служба РТВ таксе,

Члан 36.

У Сектору Медија центар РТРС организују се:
1. Канцеларија директора Сектора Медија центра РТРС
2. Служба ТВ продукцијски ресурси,  
3. Служба управљања и одржавања имовине и техничке услуге,       
4. Служба информатичке технике и нових технологија,     
5. Служба за координацију рада ИТЦ и дописништава, 
6. Служба ИТЦ Лукавица,
7. Служба ИТЦ Требиње,
8. Служба ИТЦ Бијељина,
9. Служба ИТЦ Приједор,
10. Служба ИТЦ Брчко,
11. Служба Дописништво Добој,
12. Служба Дописништво Београд.


Члан 37.

У РТРС се организују слиједеће самосталне службе:
1.   Служба мултимедија - обезбјеђују се on-line и телетекст сервис, пружајући информације из области вијести, спорта, временске прогнозе, забаве и сл. као и садржаје и информације о РТРС.
2. Служба за креативно-визеулни идентитет.
3.   Служба ПЕП - обављају се послови преноса и емитовања програма и одржавање система за пренос и емитовање.
4.   Служба Музичка продукција РТРС.

Члан 38.

Обављање послова РТРС-а, изван сједишта у Бањалуци, врши се у оквиру дислоцираних организационих јединица ИТЦ-а и дописништава које су организоване у Медија центру РТРС-а. Управни одбор РТРС-а одлучује о оснивању  ИТЦ-а и дописништава.

Члан 39.

Организациони дијелови РТРС-а из члана 36. тачка 7. овог Статута, немају овлашћења у правном промету, изузев дописништва Београд које је регистровано у Основном суду Бањалука и Привредном суду Београд, као дио предузећа – пословна јединица "Дописништво Београд" у саставу РТРС-а, која има овлашћења у правном промету – по основу овлашћења генералног директора.  
Управни одбор може посебном одлуком утврдити границе овлашћења генералног директора у смислу претходног става. 

Члан 40.

Унутрашња ореганизација ближе се уређује Правилником о унутрашњој организацији, коју доноси генерални директор у складу са Статутом.  VII - ФИНАНСИРАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 41.

Радио-телевизија се финансира из сљедећих извора:
a)   РТВ таксе
б)   Маркетинга
в)   Осталих прихода

Радио-телевизија Републике Српске директно примјењује одредбе закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине које се односе на РТВ таксу, на утврђивање висине РТВ таксе, начин убирања и расподјелу прихода између јавних сервиса.
Радио-телевизији РС припада 25% нето прихода од маркетиншког оглашавања и 25% од укупног износа РТВ таксе наплаћене на територији Босне и Херцеговине.
Радио-телевизија РС може остваривати и приходе из властите дјелатности, укључујући комерцијализацију ауторских и сродних права, производњу и продају аудио-визуелних дјела, пружање услуга телетекста и других сервиса, предвиђених Законом РТРС.

Члан 42.

Радио-телевизија РС наплаћује РТВ таксу на територији Републике Српске.
Наплату обавља путем властитих служби, или на уговорној основи тај посао повјерава другим правним лицима: јавно предузеће, агенције и сл.

Члан 43.

Радио-телевизија РС ће трошкове Корпорације покривати на основу коришћења корпорацијских ресурса, опреме и услуга на основу годишњих уговора.
За свако додатно коришћење капацитета изван годишњег уговора РТРС и Корпорација ће закључити посебни уговор.


Одговорност за финансирање

Члан 44.

Генерални директор РТРС обавезан је, најкасније до 01. новембра текуће године, припремити финансијски план и доставити га Управном одбору на усвајање.
Извјештај о пословању у претходној години генерални директор доставља Управном одбору на усвајање, најкасније до 28. фебруара сваке године.
У свакој финансијској години РТРС мора обезбиједити да су укупни расходи покривени укупним приходима.

Члан 45.

Ревизију пословања РТРС-а обавезно једном годишње обавља независна ревизорска фирма, коју након спроведеног јавног тендера, бира Управни одбор РТРС-а.
Приликом примопредаје дужности старог новом директору, нови генерални директор РТРС-а може да тражи ревизију пословања РТРС, за период од посљедње ревизије.


VIII - ИМОВИНА РТРС

Члан 46.

Имовину РТРС-а чине непокретности, ствари, права и средства евидентирана у пословним књигама РТРС-а.IX - ПОСЛОВНА И ПРОГРАМСКА КООРДИНАЦИЈА

Члан 47.

Пословна и програмска координација РТРС-а одвија се у оквиру Пословодног одбора РТРС-а, који чине генерални директор и директори сектора РТРС-а.X - ОРГАНИ РТРС-а

Члан 48.

Органи РТРС-а су:
а)   Управни одбор
б)   Пословодни одбор

А) Управни одбор

Члан 49.

Орган управљања РТРС-а је Управни одбор РТРС-а.
Управни одбор је орган путем којег се, на начин одређен Законом, штите интереси јавности у погледу квалитета и порука радио и телевизијских програма, који се емитују у медијима, врши надзор над цјелокупним пословањем, као и над коришћењем и располагањем имовином РТРС-а.

Члан 50.

Управни одбор има 4 (четири) члана које, у складу са Законом, именује Народна скупштина Републике Српске.
Услови, поступак и начин избора, именовања и разрјешења чланова Управног одбора РТРС-а, регулисани су Законом о Радио-телевизији Републике Српске.

Члан 51.

Чланови Управног одбора именују се на период од 4 (четири) године, а по истеку мандата не могу бити поново именовани.

Члан 52.

Изузетно од претходног члана, мандат чланова Управног одбора који је конститутисан први пут регулисан је законом.
Првобитно конституисаном Управном одбору предсједава члан Управног одбора, именован на период од три године.
Члан Управног одбора који је у посљедњој години свог четворогодишњег мандата обавља  дужност предсједника Управног одбора у тој години.

Члан 53.

Управни одбор:
-  доноси програмске планове радија, телевизије и план рада Мултимедија,
-  доноси Статут и друге акте предузећа,
-  одлучује о располагању имовином у складу са законом и статутом,
-  одлучује о улагањима за развој РТРС-а у складу са законом и   статутом,
-  усваја финансијски план и годишње финансијске извјештаје и периодичне обрачуне,
-  одобрава годишњи буџет,
-  представља јавности и Народној скупштини Републике Српске годишње планове програма и финансијске планове и извјештаје о реализицији тих планова,
-  именује и разрјешава генералног директора и закључује уговор о раду са генералним директором,
-  одлучује о логу радија и телевизије,
-  даје сагласност на именовање носилаца највиших функција - руководиоци сектора,
-  одговара за повећање покривености простора Републике Српске сигналом РТРС-а,
-  прати и контролише законитост и успјешност рада РТРС-а,
-  стара се о обезбјеђивању услова из дозволе Регулаторне агенције,
-  усваја програмске планове за радио и телевизију,
-  доноси одлуку о висини износа до којег генерални директор располаже  средствима,
-  усваја пословне уговоре с Корпорацијом јавних РТВ сервиса БиХ,
-  одлучује о куповини, продаји и оптерећењу некретнина РТРС-а,
-  доноси приједлог текста уређивачких смјерница за заједнички документ те врсте на нивоу Јавног радио-телевизијског система БиХ,
-  одлучује о пружању додатних програмских сервиса,
-  доноси одлуке о броју ИТЦ-а дописништава и студија,
-  иницира и утврђује приједлог промјене висине РТВ таксе о чему коначну одлуку доноси Одбор ЈР ТВ БиХ система,
-  оснива Програмски савјет у складу са законом,
-  доноси Пословник о свом раду,
-  обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

Члан 54.

Управни одбор може пуноважно одлучивати ако сједници присуствују најмање три члана.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова, а у случају једнаког броја гласова, глас предсједавајућег је одлучујући.
Ако се одлучује о именовању и разрјешењу генералног директора, усвајању програмских планова радија и телевизије, доношењу финансијских планова и годишњих извјештаја за доношење одлуке, потребно је да се изјасне најмање три члана Управног одбора.
Управни одбор одлуке доноси јавним гласањем.
Изузетно, Управни одбор може одлучити да се о одређеним питањима одлука доноси тајним гласањем.

Члан 55.

Чланови Управног одбора имају обавезу да најмање пет дана у мјесецу раде у Управном одбору.
За свој рад чланови Управног одбора имају право на мјесечну накнаду за рад у Управном одбору РТРС-а и накнаду за рад у Управном одбору Јавног РТВ система БиХ, (у даљем тексту: Одбор Система), које се утврђују на сљедећи начин:
Накнада за рад у Управном одобору РТРС утврђена Законом увећава се за износ накнаде члановима Управног одбора за рад у Управном одбору Система; 
Управни одбор доноси посебну одлуку о накнадама за рад чланова Управног одбора у складу са овим чланом;
Чланови Управног одбора имају право и на накнаду путних и материјалних трошкова остварених приликом обављања функције у Управном одбору, у складу са важећим актима РТРС-а;
Средства за накнаде и припадајуће трошкове чланова Управног одбора РТРС обезбјеђују се из Буџета РТРС-а;

Члан 56.

Начин и обим рада детаљније се утврђује Пословником о раду Управног одбора.


Б) Пословодни одбор


Члан 57.

Орган руковођења у РТРС је Пословодни одбор.
Пословодни одбор чине генерални директор и директори сектора.
Сједнице Пословодоног одбора сазива и његовим радом руководи генерални директор.

Пословодни одбор разматра сва важна питања која се односе на пословање и рад РТРС-а:
предлаже Управном одбору и генералном директору доношење Општих и других аката, брине се о спровођењу одлука и закључака Управног одбора, обавља и друге послове по захтјеву  и налогу Управног одбора.

Начин рада и надлежност Пословодног одбора уређује се Пословником о раду.


Генерални директор


Члан 58.

Генералног директора/ицу именује и разрјешава Управни одбор РТРС-а.
Генерални директор/ицу именује Управни одбор РТРС-а на основу јавног конкурса.
Мандат генералног директора/ице траје пет година и може се обновити само једном.

Члан 59.

За генералног директора/ице може бити именовано лице, које осим општих услова, испуњава и сљедеће посебне услове:
-  да посједује високу стручну спрему друштвеног или техничког смјера,
-  да има најмање пет година радног искуства на руководним функцијама,
-  да је исказао организаторске и руководне способности у претходном раду,
-  да је држављанин БиХ, РС,
-  да има стално пребивалиште на подручју Републике Српске,
-  да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак,

За генералног директора не може бити именовано лице које обавља извршну, законодавну или судску функцију на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини, или који је власник, односно сувласник предузећа које обавља дјелатност радијског или телевизијског емитовања, те ако је његова функција неспојива са Законом о сукобу интереса.

Уз пријаву на Конкурс за Генералног директора, кандидати су дужни доставити План и програм рада, за мандатни период на који се именују. 

Члан 60.

Генерални директор:
-  представља и заступа РТРС и одговоран је за извршавање и  спровођење одлука Управног одбора,
- одговара за спровођење утврђених програмских  смјерница и принципа које су одређене међународним конвенцијама, Законима, као и за испуњавање услова из дозволе РАК-а,
-  руководи пословањем РТРС-а и одговоран је за законитост рада РТРС,
-  одговара за укупно пословање у складу са Статутом,
-  одговара за поштивање утврђених програмских смјерница и начела одређених Законом,
-  осигурава прецизну израду годишњег финансијског плана и буџета за РТРС, у сарадњи са генералним директором корпорације,
-  одговара за испуњење услова из дозволе система и дозволе РТРС-а
-  именује руководно особље РТРС-а у складу са највишим професионалним критеријумима, с тим што вршиоце највиших функција,руководиоце сектора, именује уз претходну сагласност Управног одбора,
-  осигурава задовољавајући квалитет и покривеност сигналом РТРС-а територије Републике Српске,
-  остварује координацију и сарадњу са генералним директорима Јавних РТВ сервиса и генералним директором корпорације,
-  доноси пословну одлуку о задужењу до износа који својом одлуком утврђује Управни одбор,
-  доноси општи акт којим се уређује поступак и начин емитовања на захтјев трећих лица, изузев органа власти чије је објављивање хитно,
-  доноси Правилник о унутрашњој организацији и Правилник систематизацији радних мјеста,
-  предузима мјере у области безбједности, одбране, заштите на раду и унапређења околине,
-  одлучује о потреби за радом радника,
-  у својству послодавца, одлучује о платама запослених, у складу са генералном политиком плата у РТРС,
-  одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима радника на раду и у вези са радом у складу са Законом, Колективним уговором и општим актима,
-  одлучује по захтјевима за заштиту права радника,
-  сарађује са организацијом синдиката и другим облицима организовања запослених у РТРС,
-  предлаже основе пословне и програмске политике,
-  предлаже акта које доноси Управни одбор,
-  предлаже унутрашњу организацију РТРС-а,
-  обавља и друге послове у складу са Законом, овим Статутом и другим општим актима РТРС.

Члан 61.

Генерални директор за свој рад одговара Управном одбору РТРС-а.

Члан 62.

У оквиру свог дјелокруга рада, генерални директор одлучује, доноси рјешења, упутства, наредбе, обавјештења, врши расподјелу послова и издаје налоге и смјернице за извршавање послова и задатака.

Члан 63.

Ради израде студија, анализа, елабората, програмских и других пројеката о питањима из рада и пословања РТРС-а, ради прикупљања релевантних мишљења, стручних оцјена и приједлога, генерални директор може именовати повремена радна тијела, или ангажовати стручне установе, односно експерте за поједине области.

Члан 64.

Генералном директору престаје функција по сљедећим основама:
-  истеком мандата,
-  разрјешењем,
-  раскидом Уговора о раду.
Приликом престанка функције генералног директора, врши се примопредаја дужности између старог и новоименованог генералног директора.

Члан 65.

Управни одбор РТРС-а дужан је разријешити генералног директора у сљедећим случајевима:
-  ако сам затражи разрјешење у складу са Уговором о раду,
-  ако настану такви разлози који по посебним прописима или прописима којима се уређују радни односи доводе до престанка Уговора о раду,

Управни одбор може разријешити генералног директора уколико оцијени да генерални директор не обавља своју функцију у складу са Законом, Статутом, општим актима РТРС-а и његовим Уговором о раду.
У случају разрјешења дужности генералног директора, Управни одбор је дужан одмах именовати вршиоца дужности, а у року од 60 (шездесет) дана, именовати новог генералног директора.


Директори  сектора


Члан 66.

Директоре сектора именује Генерални директор РТРС-а, а уз претходну сагласнот Управног одбора.
Генерални директор, може, ако оцијени да је то потребно, прије именовања руководног особља РТРС-а, расписати јавни конкурс за попуну радних мјеста.
Организацијском цјелином РТРС-а, секторима руководе директори сектора, који су по функцији чланови Пословодног одбора РТРС-а.
Директори  сектора имају свеукупну одговорност за програмски израз и програмске стандарде, као и одговорност за стратегијски развој РТРС-а.
Директори сектора програма телевизије и програма радија предлажу годишње планове програма и подносе извјештај о остварењу програмских задатака.
У остваривању својих руководних функција, у складу са овим статутом и другим општим актима, директори сектора:
- руководе радом, одговарају за организацију процеса рада и за извршење буџета сектора;
- предлажу програм рада, планове рада и развоја Сектора и предузимају мјере за њихово провођење;
-  осигуравају законитост рада и пословања;
- извршавају одлуке Управног одбора и генералног директора којима се утврђују обавезе Сектора;
- предлажу унутрашњу организацију сектора;
- у складу с потребама, утврђеним плановима развоја и програмима рада, утврђују потребан број радника за извршавање послова у свом сектору;
- одлучују о правима радника у складу са Законом, општим актима и овлашћењима генералног директора,
-  успостављају сарадњу и координацију рада између сектора у РТРС-у и одговарајућих  организацијских цјелина БХРТ-а, РТВ ФБиХ и Корпорације.

У случају захтјева за право на одговор, директори Сектора програма радија РС и сектора програма телевизије РС дужни су поступати у складу са Законом предвиђеним одредбама које штите права трећих лица.  

Члан 67.

За директоре сектора могу бити изабрана лица која, осим општих услова прописаних Законом, испуњавају и посебне услове предвиђене Правилником о унутрашњој организацији РТРС-а.


Програмски савјет


Члан 68.

Ради потпунијег заступања и заштите интереса јавности у програмима РТРС-а и унапређења укупних радијских и телевизијских програма РТРС-а, Управни одбор оснива Програмски савјет РТРС-а.

Члан 69.

Програмски савјет РТРС-а је стални савјетодавни орган Управног одбора, са искључиво савјетодавном функцијом.
Програмски савјет има 11 (једанаест) чланова које бира Народна скупштина РС, на основу јавног конкурса, са листе коју предлаже Управни одбор на основу критеријума који важе за избор чланова Управног одбора.
Програмски савјет је стални савјетодавни орган Управног одбора и има сљедећу структуру:
а)   представник младих,
б)   представник пензионера,
в)   представник Удружења послодаваца,
г)   представник Синдиката,
д)   представник националних мањина,
ђ)   представник вјерских заједница,
ж)  представник Универзитета,
з)   представник Удружења цивилног друштва,
и)   представник Удружења новинара и
ј)    представник Удружења жена,
к)   остали.
Мандат чланова Програмског савјета траје четири године.
Осим струковне, Програмски савјет ће одражавати и територијалну структуру РС.
Рад Програмског савјета уређује се Пословником о раду.

Члан 70.

Чланови Програмског савјета, који не долазе из Бањалуке, имају право на  материјалне трошкове, у складу с актима РТРС-а.
Управни одбор може оснивати и повремена савјетодавна тијела за разматрање и савјетовање о различитим аспектима дјелатности РТРС-а
Начин рада, избор и друга питања у вези с оснивањем повремених савјетодавних тијела, Управни одбор утврђује посебном одлуком.XI - БЕЗБЈЕДНОСТ И ЗАШТИТА

 

Члан 71.

Радио-телевизија РС има право и дужност да, у оквиру своје дјелатности, организује и спроводи мјере безбједности и противпожарне заштите, у складу са Законом, другим прописима и Општим актима који регулишу ову материју.

 

XII - ИНФОРМИСАЊЕ РАДНИКА И ЈАВНОСТ РАДАИнформисање радника    

Члан 72.

Као облик информисања радника користе се:
-  огласна табла,
-  писани извјештаји и други начини информисања.
Послове информисања радника обавља Служба комуникација.

 

Пословна тајна

Члан 73.

Пословном тајном сматрају се исправе, подаци, елементи уговора и записи, чије би саопштавање или давање на увид неовлашћеним лицима могло штетити пословном или програмском интересу или угледу РТРС-а.
Исправе, подаци и записи који се сматрају пословном тајном морају бити обиљежени као пословна тајна.
Пословну тајну дужни су чувати сви радници РТРС-а, без обзира на који су начин сазнали о њој.
Обавеза чувања пословне тајне не престаје ни након престанка радног односа у предузећу, у периоду од двије године.
Повреда чувања пословне тајне сматра се тежом повредом радне обавезе.
Акт о пословној тајни доноси генерални директор.

Јавност рада

Члан 74.

Као јавни медијски сервис, РТРС је обавезан редовно, а најмање једанпут годишње, Народној скупштини Републике Српске и јавности представити извјештај о свом раду и пословању у претходном раздобљу, те о будућим програмским и пословним плановима.
С тим извјештајем јавност упознаје Управни одбор РТРС-а, док службене изјаве и информације о текућем пословању и догађајима даје генерални директор РТРС-а или, по његовом овлашћењу, одговарајућа служба, односно овлашћено лице.
Неовлашћено изношење података о РТРС-у у смислу овог члана, представља тежу повреду радне обавезе.XIII - СИНДИКАЛНО ОРГАНИЗОВАЊЕ

Члан 75.

Радници РТРС-а могу основати организацију Синдиката или други облик самоорганизовања у циљу остваривања и заштите права и интереса радника, под условима и на начин прописан Законом.
РТРС је дужна да обезбиједи услове за рад тих облика организовања радника, у складу са Законом и Колективним уговором.

Члан 76.

Синдикат РТРС-а, у складу са Законом и Колективним уговором, може подносити приједлоге и примједбе генералном директору, по основу остваривања и заштите права радника.
Синдикална организација склапа појединачни уговор са генералним директором о правима и дужностима радника.

Члан 77.

Генерални директор дужан је одредити став према поднесеним приједлозима и примједбама и о томе обавијестити Синдикат.
У случају да у РТРС-у дјелује више облика синдикалног организовања који о истом питању подносе различите приједлоге, генерални директор ће се руководити захтјевима већинске синдикалне организације.

Члан 78.

У РТРС-у се не могу оснивати политичке и друге организације, нити спроводити активности које немају карактер синдикалних активности, у складу са Законом, Колективним уговором и правилима Синдиката.
У случају штрајка запослених РТРС-а, не смију бити угрожене основне програмске функције РТРС-а.XIV - ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 79.

У обављању своје дјелатности, РТРС је обавезна обезбиједити потребне услове за очување животне средине.
Мјере заштите и програми унапређења и заштите околине саставни су дио планова развоја, а за њихово спровођење одговоран је генерални директор.
Сваки радник РТРС-а дужан је да упозори генералног директора, или друго одговорно лице, на уочене негативности и појаве које угрожавају животну средину.XV - ОПШТИ АКТИ

Члан 80.

У РТРС-у се доносе сљедећи општи акти:
-  Статут,
-  Правилник о унутрашњој организацији,
-  Правилник о раду,
-  Правилник о систематизацији радних мјеста,
-  Правилник о материјално финансијској одговорности,
-  Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама,
-  Правилник о попису,
-  Правилник о интерним контролама и интерним контролним
поступцима,
-  Правилник о амортизацији,
-  Правилник о архивирању фонографских и видео записа,
-  Правилник о јавним набавкама,
-  Правилник о ауторским и извођачким правима,
-  Правилник о заштити од пожара,
-  Правилник о заштити на раду,
-  Правилник о канцеларијском пословању,
-  Уређивачке смјернице РТРС-а,
-  други општи акти у складу са законом.

Члан 81.

Општи акти ступају на снагу, у правилу, осмог дана од дана њиховог оглашавања на огласној табли РТРС-а, осим ако је изричито одређено да примјена почиње одмах након објаве.
Општи акти којима се регулишу материјална права радника морају бити усклађени са Колективним уговором, односно не може се одредити мањи обим права радника од оног који је одређен Законом и Колективним уговором.

      

XVI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 82.

Овај Статут сачињен је у складу са Законом о Радио-телевизији Републике Српске ("Службени гласник РС" број 49/06, 73/08, 42/10).
За сва питања која нису регулисана овим Статутом примјењиваће се одредбе Закона о Радио-телевизији Републике Српске и други прописи којима се, у складу са Законом, регулише рад и пословање РТРС-а.

Члан 83.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли у сједишту РТРС-а.

Члан 84.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут РТРС-а од 27. 5. 2011.  године, са измјенама и допунама.

Овај Статут биће објављен у Службеном гласнику Републике Српске.
Овај Статут биће објављен и на WEB страници РТРС-а.

Члан 85.

Послови који су се до дана ступања на снагу овог Статута обављали у саставу РТРС-а, а који су, сходно закону о Јавном РТВ систему БиХ, утврђени као дјелатност Корпорације јавних РТВ сервиса БиХ, обављаће се до успостављања Корпорације у погледу свеукупног пословања и права запослених у оквиру РТРС-а.
Управљање просторним, производним и техничким капацитетима РТРС-а регулисаће се у складу са Законом, након конституисања Корпорације јавних радио - телевизијских сервиса Босне и Херцеговине.

 

ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Јасминка Смајловић


ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА


45. Сједница - Статут одлука
45. Сједница - Статут одлука - измјена и допуна
49. Сједница - Статут одлука
--. Измјена и допуна Статута - Мултимедија